นโยบายหลักพรรคเพื่อไทย

ในบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ การค้าและการเมืองระหว่างประเทศรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ซึ่งประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ขณะเดียวกันประเทศก็ได้เผชิญกับความท้าทายภายใน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิสังคมการพัฒนาประชาธิปไตยที่ไม่ต่อเนื่อง มีการรัฐประหารหลายครั้งอันป็นเหตุให้การเมืองขาดเสถียภาพ มีปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐระบบราชการมีขนาดใหญ่และขาดประสิทธิภาพ สัดส่วนงบประมาณส่วนใหญ่ยังเป็นงบประจำ ทำให้เหลืองบเพื่อการพัฒนาน้อย การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศ การบริหารงานภาครัฐยัเป็นแบบรวมศูนย์และขาดการกระจายอำนาจมีกฎหมายที่ล้าหลังจำนวนมาก การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจไม่เติบโตเต็มศักยภาพ มีความเหสื่อมล้ำหาเศรษฐกิจและสังคมการกระจายรายได้ ไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรม รายได้ต่อหัวประชากรต่ำประเทศเผชิญกับปัญหาความยกจนที่รุนแรงมากขึ้น ประชาชนจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงโอกาสทางสังคม ความรู้ ทุนและที่ดินทำกิน ความจริญกระจุกตัวในเมืองใหญ่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอยู่ในอันดับที่ไม่น่าพอใจ โครงสร้างพื้นฐานยังไม่สมบูรณ์ ต้นทุนในการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ สูงกว่าหลายประเทศ พลังงานส่วนใหญ่ต้องนำเข้า มีต้นทุนที่สูงและขาดประสิทธิผลในการใช้คุณภาพความเป็นสากล และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาที่น่าห่วงมาก มีความเสื่อมในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม สิแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายอย่างหนัก โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ไม่มีการจัดกรทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ น้ำท่วม น้ำแล้งเป็นปัญหาซ้ำชาก ยาเสพติดยังเป็นภัยคุกคามสังคมที่น่ากลัว

ในบริบททางเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ หรือที่เรียกว่า ๔.๐ นั้น ประเทศไทยจำต้องปรับตัวให้ทันเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีบทบาทที่สร้างสรรค์บนเวทีโลก การทำให้ประเทศมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก จำเป็นต้องมีการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งมั่นคง และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นรวม ทั้งต้องยกระดับความสามารถในการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรมและการมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ของภาครัฐ โดยเฉพาะบทบาทภาครัฐ ที่ต้องเป็นผู้สนับสนุน และผู้สร้างสภาวะที่เอื้อให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถร่วมกันพัฒนาประเทศได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งมั่นคงและกระจายความมั่งคั่งให้ทั่วถึงและเป็นรมนั้น เศษฐกิจฐนรกป็นหัวใจสำคัญจะต้องมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำมีการกระจายทรัพยากรและอำนจอย่างเหมาะสม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนองและท้องถิ่นของตนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ขจัดการผูกขาดของผู้ประกอบการรายใหญ่

พรรคเพื่อไทยมุ่งสร้างประเทศให้พร้อมรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในทุกมิติ โดยตระหนักถึงความละเอียดรอบคอบในการผสมผสานผู้คนในวัยต่างกันให้มีความกลมกลืน เกื้อกูล เป็นพลังร่วมกันในการพัฒนาประเทศการเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงวัย กอปรกับอัตราการเกิดที่มีแนวโน้มต่ำลง กำลังสร้างปัญหาให้ภาคการผลิตของประเทศในอนาคต ดังนั้น การสร้างแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน

พรรคเพื่อไทยตั้งเป้าหมายที่จะเห็นประเทศไทยมีการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องการเมืองมีเสถียรภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ประเทศยึดมั่นในหลักนิติรัฐ นิติธรรมและสิทธิมนุษยชน ระบบราชการมีขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูง ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในทุกมิติ เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อเนื่อง มีการกระจายรายได้และความเจริญอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชนมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพ ไม่อยู่ต่ำกว่าเส้นระดับความยากจน ประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ สังคมเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีชีวิตที่มั่นคงสามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพระดับโลกได้ตลอดชีวิต มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ได้รับบริการและดูแลจากภาครัฐ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีงานทำ ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความสะดวกต้นทุนต่ำ มีสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอภาค มีคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี และมีความสุข มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม นำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นเสาหลักด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ประเทศมีศักดิ์ศรีและโดดเด่นในเวที่โลกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ


นโยบายหลัก
(๑) พัฒนาและปฏิรูปประเทศในทุกด้าน โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายและมีบทบาทสำคัญ เพื่อให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและยั่งยืน

(๒) สร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง โดยยึดมั่นในหลักนิติรัฐ นิติธรรม เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในคุณคำและวัฒนธรรมประชาธิปไตย อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีอิสรเสรีในการคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาความขัดแย้งแตกต่างด้วยสันติวิธี

(๓) สนับสนุนระบบเศรษฐกิแบบเสรีที่เป็นธรรมรัฐมีบทบาทสนับสนุนและสร้างสภาวะที่เอื้อให้ภาคเอกชนสมารถพัฒนาเศรษฐกิจ และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ

(๔) สร้างเศรษฐกิจให้เติบโตเต็มศักยภาพอย่างมีเสถียรภาพลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดการผูกขาด ขจัดความยากจน สร้างรายได้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมีการกระจายทรัพยากรและรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๕) เพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขันของภาคเอกชนและของประเทศในทุกมิติพัฒนาทรัพยกมนุษย์หมีคุณภาพทักษะและมีสมรรถะในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบให้ได้มาตฐานโลก ส่งสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังสร้างครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมเพียงพอเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดควมสมารถค้นการคมนาคขนส่งใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนการใช้พลังานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก

(5) พัฒนาระบบราการและการบริหารภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มีขนาตที่เหมาะสมกับภารกิจ มีธรรมาภิบาล ปิดโอกาสให้ตรวจสอบ ยกเลิกกฎหมายและระบบการอนุมัติ อนุญาตที่เป็นอุปสรรคในการทำมาหาเลี้ยงชีพและการประกอบธุรกิจของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลักดันให้มีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง และชัดเจนในทุกด้าน
(๗) สร้างโอกาสอย่างเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทุกที่ดินทำกิน สวัสดิการ และการบริการที่มีคุณภาพจากภาครัฐ

(๘) เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ภาคการผลิตและบริการ นำสังคมไทยเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมป็นตัวขับคลื่อน สนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารโลก ยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่อุตสาหกรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวโดยการทำให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก

(๙) ยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรม สร้างโอคสให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะที่มีคุณภาพมาตรฐานโลกตลอดชีวิตมีแรงานที่มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและของโลกอย่างเพียงพอ

(๑๐) พัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง คนไทยมีหลักประกันด้านสุขภาพได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

(๑๑) เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการดีงแรงานสูงวัยข้าสู่ระบบเศรษฐกิ โดยบูรณาการเข้ากับแรงานปกติเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงานและการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงของผู้สูงวัย

(๑๒) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการบริหารงานภาครัฐทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

(๑๓) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

(๑๔) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศอื่น ๆปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและคนไทย รวมทั้งเพิ่มพูนกบาที่สร้างสรรค์และโดดเด่นของไทยในเวทีโลก

(๑๕) อุปถัมภ์ คุ้มครองและทำนุบำรุงศสนา ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิชนของทุกศาสนาเพื่อนำหลักรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตมากขึ้น