นโยบายการป้องกันประเทศและความมั่นคงของชาติ

(๑) ปฏิรูปกองทัพให้เป็นกองทัพที่อยู่ภายใต้รัฐบาลตามหลักการสากลมีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัย มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

(๒) จัดให้กองทัพมีโครงสร้าง อัตรา และกำลังพลที่เหมาะสมกับการป้องกันประเทศ พัฒนาระบบการบรรจุผู้เข้ารับราชการทหารเพื่อให้มีประสิทธิผลในการได้มาซึ่งบุคลากรที่สมัครใจ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

(๓) ปลูกฝังและพัฒนาให้บุคลากรในกองทัพมีความเป็นทหารอาชีพและมีจิตสำนึกประชาธิปไตย

(๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถบูรณาการขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์

(๕) ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันกับกองทัพในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เพื่อลดความหวาดระแวงและสร้างความเข้าใจระหว่างกัน

(๖) ดูแลสวัสดิภาพของกำลังพลในกองทัพมิให้ถูกละเมิดสิทธิหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

(๗) จัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายพลเรือน มีความรับผิดชอบหลักในการรักษา ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ถ้าจำเป็น ให้ทหารเป็นเพียงผู้ช่วยเจ้าพนักงานเท่านั้น