นโยบายด้านเศรษฐกิจ

(๑) ส่งเสริมเศรษฐกิแบบเสรีนิยม กำหนดบทบาทให้ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคอกชน โดยมีการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมขจัดการผูกขาด และมีมาตรการวยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่เหมาะสม

(๒) ทำให้เศษฐกิจติโตอย่งยั่งยื ลดความเหลื่อมล้ำโดยการกระจายรายได้ที่เป็นรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประทศ พัฒนาศักยภาพของผู้มีรายได้น้อยให้สมารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง

(๓) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกเลิกปรับปรุงกฎหมายระเบียบและมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนและสร้างสภาวะที่เหมาะสม ในการเกิดขึ้นของธุรกิจที่สร้างมูลค่ำให้แก่ประเทศ

(๔) สร้างเสถียภพหางศรษฐกิจให้มีควมมั่นคงยั่งยืนและก้าวหน้าด้วยการกำหนดนโยบายด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับวินัยการงินการคลัง และการบริหารหนี้สธารณะอย่างเหมาะสมแต่ไม่กระทบกระเทือนต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิ โดยการใช้จ่ยงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า พัฒนาและยกระดับะบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

(๕) ปรับโครสร้างเศรษฐกิจให้มีอัตรส่วนเศรษฐกิจภายในประเทศและการส่งออกที่เหมาะสม

(๖) มุ่งขจัดความยกจนของประชาชน สร้างรายได้และลดรายจ่าย ทำให้ประชาชนมีความอยู่ตีกินดี มีโอกาสที่จะมีงนและมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและเหลือเผื่อการออม(w) ส่งเสริมให้นักลทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศให้มากขึ้นและให้ผู้ประกอบการเอกชนที่มีความพร้อมไปลงทุนในต่างประเทศ

(๘) ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๙) ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสหกิจให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๑o) ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารให้เป็นศูนย์กลางการผลิตละเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสูงของโลก

(๑๑) เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

(๑๒) ยกระดับความสมารถในกาแข่งขันและยายช่องทางการตลาดของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน

(๑๓) ส่งสริมกรท่องที่ยวจกหั้กายนอกและภายในประเทศ พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและแหล่ท่องเที่ยวให้หลกหลาและมีคุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพัฒนโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุการท่องเที่ยว ยกระดับมาตฐานบริกรด้านการท่องเที่ยว สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(๑๔) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มความหลากหลายมูลค่าและความสามารถในการแข่งขัน