นโยบายด้านเศรษฐกิจ

(๑) ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม กำหนดบทบาทให้ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชน โดยมีการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ขจัดการผูกขาด และมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่เหมาะสม

(๒) ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำโดยการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ พัฒนาศักยภาพของผู้มีรายได้น้อยให้สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง

(๓) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกเลิก ปรับปรุงกฎหมายระเบียบและมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนและสร้างสภาวะที่เหมาะสม ในการเกิดขึ้นของธุรกิจที่สร้างมูลค่าให้แก่ประเทศ

(๔) สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงยั่งยืนและก้าวหน้าด้วยการกำหนดนโยบายด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับวินัยการเงินการคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะอย่างเหมาะสมแต่ไม่กระทบกระเทือนต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า พัฒนาและยกระดับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

(๕) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีอัตราส่วนเศรษฐกิจภายในประเทศและการส่งออกที่เหมาะสม

(๖) มุ่งขจัดความยากจนของประชาชน สร้างรายได้และลดรายจ่าย ทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีโอกาสที่จะมีงานทำและมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและเหลือเผื่อการออม
(๗) ส่งเสริมให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศให้มากขึ้นและให้ผู้ประกอบการเอกชนที่มีความพร้อมไปลงทุนในต่างประเทศ

(๘) ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๙) ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๑o) ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสูงของโลก

(๑๑) เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

(๑๒) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน

(๑๓) ส่งสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้หลากหลายและมีคุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(๑๔) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มความหลากหลายมูลค่าและความสามารถในการแข่งขัน