นโยบายเกษตร

(๑) ปฏิรูปการเกษตรให้ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่แม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและปศุสัตว์ พัฒนาการประมง และการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
 
(๒) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรและสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก
 
(๓) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การใช้เทคโนโลยีการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ
 
(๔) จัดระบบการถือครองที่ดิน เพื่อมิให้ที่ดินกระจุกตัวอยู่ในการถือครองของเจ้าของที่ดินรายใหญ่เกินสมควร จัดให้มีการปฏิรูปและจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดความเป็นธรรมและทั่วถึงแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ  โดยส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ
 
(๕) จัดให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อการผลิต การจำหน่าย รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น
 
(๖) มุ่งจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ขยายและปรับปรุงระบบชลประทานให้กระจายทั่วถึงและเหมาะสมกับภูมิประเทศ และให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 
(๗) จัดให้มีกลไกหรือมาตรการยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมมั่นคง และยั่งยืน
 
(๘) ขจัดการผูกขาดและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร