นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

(๑) ส่งเสริมให้คนไทยได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติและศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่บรรพชนได้สร้างไว้ สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ทุกคนภูมิใจในความเป็นชาติไทย เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยต่อสายตาชาวโลก
 
(๒) อนุรักษ์ ทำนุบำรุงและบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
(๓) นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน สร้างรายได้
 
(๔) ส่งเสริมให้คนไทยได้ตระหนักและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของตนได้โดยไม่มีความขัดแย้งต่อกัน
 
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน ให้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ และศาสนาอื่นเป็นเสาหลักด้านคุณธรรมและจริยธรรม และให้พระสงฆ์ดูแลปกครองกันตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาและกฎหมายบ้านเมือง