นโยบายการศึกษา

(๑) เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาพัฒนาครู พัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบวัดผล การประเมินผล รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนให้ได้มาตรฐานโลก ให้การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
 
(๒) พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่มีทักษะและความเข้าใจโลกปัจจุบันและโลกอนาคต มีจิตสาธารณะคุณธรรมและจริยธรรม
 
(๓) ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้ประชากรทุกช่วงวัย ทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึง กระจายครูและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชนและชุมชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
 
(๔) ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ สมรรถนะและทักษะฝีมือ รวมทั้งคุณภาพและปริมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลก
 
(๕) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในด้านต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม
 

(๖) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐนและบุคลากรด้านการกีฬาให้เพียงพอ พัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นเลิศ