นโยบายพลังงาน


(๑) สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงานโดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้หลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน

(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

(๓) ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการผลิตและจำหน่าย กำกับราคาพลังงานให้มีความเหมาะสม มีเสถียรภาพและเป็นธรรม

(๔) ลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนมากขึ้น