นโยบาย

การบริหารจัดการน้ำ

HIGHLIGHT

เป้าหมายสำคัญในการแก้ปัญหาของพรรคเพื่อไทยคือ ลดความรุนแรง น้ำต้อง “ไม่ท่วม ไม่แล้ง” และ “ประชาชนต้องมีน้ำดื่ม น้ำใช้” ตลอดปี 

 

นโยบายการบริหารจัดการน้ำปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจุบันคือ โลกรวน เกิดน้ำท่วม น้ำแล้งรุนแรงและถี่มากขึ้น สร้างความเสียหายอย่างมาก การพัฒนา

ประเทศในด้านต่างๆ ต้องหยุดชะงัก เป้าหมายสำคัญในการแก้ปัญหาของพรรคเพื่อไทยคือ ลดความรุนแรง น้ำต้อง “ไม่ท่วม ไม่แล้ง” และ “ประชาชนต้องมีน้ำดื่ม น้ำใช้” ตลอดปี 

  • เร่งรัดเพิ่มพื้นที่ชลประทานจาก 35 ล้านไร่ เป็น50 ล้านไร่ หรือ 40% ภายในปี 2570 (จากที่ทำมาตั้งแต่เริ่มระบบชลประทาน 108 ปี)
  • ยึดหลักการ “น้ำต้องมีที่อยู่ที่ไป” หรือ Rooms for the River
  • นโยบายบริหารจัดการน้ำทำเป็นลำดับจากต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำให้เชื่อมต่อกัน
  • สร้างทางระบายน้ำลงสู่ทะเล (Floodways) และช่องเชื่อมท่อทางน้ำหลักเพื่อการกระจายน้ำ (Flood Canal)
  • สร้างเขื่อน ฝ่าย และแก้มลิง เพื่อเก็บน้ำหรือชะลอการไหลของน้ำในพื้นที่เหมาะสม
  • ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น ถนนโดยทำสะพาน (Land Bridge) และการเกลาริมฝั่งแม่น้ำ ดู คลองให้น้ำเดินได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง
  • ใช้ระบบน้ำใต้ดินทั้งบ่อตื้นและบ่อลึกเพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคพรี และจัดทำชลประทานบาดาล น้ำลึกระดับตำบลเพื่อการการเกษตร
  • สนับสนุนให้ชุมชน และเกษตรกรรายครัวเรือนจัดทำแหล่งเก็บน้ำขนาดย่อม เพื่อเพิ่มการรองรับน้ำในฤดูฝน และฤดูน้ำหลาก และเพิ่มศักยภาพของการมีน้ำใช้ในฤดูน้ำแล้ง
SHARE