นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) อนุรัษ์และพัฒนาทรัพยกรธรรมชาติ ทั้งด้านป่าไม้ โดยเฉพาะป่าต้นน้ ำสัตว์ป่า ทรัพยกรน้ำ ทรัพยกรทางทะเล และดิน ให้คงสภาพความสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแนวคิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

(๓) ลดการทำลายป่าและการผลิตที่อาศัยการทำลายป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ป่าไม้ ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของรัฐ และส่งเสริมให้ประชาชนได้ปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของตนเอง หรือในที่ดินของรัฐ

(๔) ส่งเสริมการนำที่ดินของเอกชนที่ปล่อยทิ้งร้างให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้เช่าทำกิน โดยเจ้าของที่ดินได้ค่าตอบแทนตามสมควร

(๕) จัดหาที่ดิน เพื่อสร้างเป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยเจ้าของที่ดินได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสมจากรัฐ

(๖) ส่งเสริมให้มีกรรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก่อนอนุญาตให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิต และการบรโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๗) ส่งเสริมให้มีมาตรการทางกฎหมาย ในการเรียกเก็บค่าชดเชยจากผู้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการหรือชุมชนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(๘) จัดระบบบริหารจัดการทรัพยกรน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง และให้ประชาชนมีทรัพยกรน้ำที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม

(๙) ส่งเสริมการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับ

(๑๐) สร้างองค์ความรู้และการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม