นโยบายการต่างประเทศ

(๑) ดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก เสริมความเข้มแข็งให้ประเทศไทยเพื่อให้มีบทบาทที่สร้างสรรค์ โดดเด่นและสำคัญในเวทีโลก เพิ่มพูนศักยภาพของประเทศในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
 
(๒) มุ่งเน้นนโยบายต่างประเทศที่เป็นมิตรกับนานาประเทศ โดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกันและไม่แทรกแชงกิจการภายในของกันและกัน
 
(ค) ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
 
(๔) ยึดมั่นต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ ตามกฎหมายระหว่างประเทศกฏบัตรแห่งสหประชาชาติและกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก
 
(๕) มุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยหลักสันติวิธี
 
(๖) ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้หลักการของรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศ
 
(๗) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
(๘) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ