นโยบายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(๑) เสริมสร้างความเข้มเข็งของสถาบันครอบครัว ลดความรุนแรงภายในครอบครัว

(๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการปัญหาของตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและมีความสุข

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค

(๔) มุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จัดให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม

(๕) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงเยาวชน สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพ ขจัดการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ

(6) เสริมสร้างให้ผู้สูงวัย คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

(๗) สร้างความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมบทบาทผู้สูงวัยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง

(๘) ขจัดการเลือกปฏิบัติและลดความไม่เท่าเทียมที่เกิดจากเพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพและสถานะของบุคคล