นโยบาย

จัดทำกรรมสิทธิ์ที่ดิน

HIGHLIGHT

เร่งรัด “การพิสูจน์สิทธิ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งโฉนด อย่างถูกต้องและเป็นธรรม”

เป้าหมายคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศคู่ขนานไปกับการมีโฉนดในที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และทำกินของราษฎร หากเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะยุติความขัดแย้ง กับราษฎรรายเล็กรายน้อย ที่ถูกกล่าวหา เรื่องที่ดินที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน เพื่อนำมาซึ่งความร่วมมือของราษฎร กับภาครัฐ

โดยจะเร่งรัด “การพิสูจน์สิทธิ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งโฉนด อย่างถูกต้องและเป็นธรรม” ด้วยการใช้หลักฐานภาพถ่ายจากดาวเทียม และ/หรือหลักฐานอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 

พรรคเพื่อไทยจะผลักดันให้นำที่ดินของรัฐที่มิได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก มาจัดให้เป็นที่ดินทำกินของราษฎร อันจะก่อประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจ และความสมดุลของระบบนิเวศเพิ่มปริมาณและคุณภาพของพื้นที่สี

เขียวให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพียงพอต่อความปลอดภัยทางด้านภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

SHARE