นโยบาย

จัดทำกรรมสิทธิ์ที่ดิน

HIGHLIGHT

เร่งรัด “การพิสูจน์สิทธิ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งโฉนด อย่างถูกต้องและเป็นธรรม”

นโยบายจัดทำกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

 • เจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทยคือ ประชาชนทุกคนต้องมีที่ดินเป็นของตนเองเกษตรกรทุกครัวเรือนจะมี  ที่ดินทำกินอย่างพอเพียง โดยดำเนินการให้มีการออกโฉนด ให้กับประชาชน 50 ล้านไร่ โดยแปลงที่ดินที่มีความขัดแย้งไปเป็นพื้นที่ วนเกษตร ต้นไม้ทุกต้นมีราคา
 • เป้าหมายอีก 1 เป้าหมายคือ  ที่ดินที่เป็นโฉนดจะถูกใช้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน นำสู่สภาวะเป็นกลางทางคาร์บอน และสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต
 • ยุติความขัดแย้ง กับราษฎรรายเล็กรายน้อย ที่ถูกกล่าวหา เรื่องที่ดินที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน เพื่อนำมาซึ่งความร่วมมือของราษฎร กับภาครัฐ
 • เร่งรัดการ “การพิสูจน์สิทธิ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งโฉนด อย่างถูกต้องและเป็นธรรม”  ด้วยการใช้หลักฐานภาพถ่ายจากดาวเทียม และ/หรือหลักฐานอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อ
 • นำที่ดินที่รัฐไม่ได้ใช้ประโยชน์เพิ่มผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนด้วยการจัดที่ดินทำกินอันจะก่อประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจ และความสมดุลของระบบนิเวศเพิ่มปริมาณและคุณภาพของพื้นที่สีเขียวให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพียงพอต่อความปลอดภัยทางด้านภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนหลักคิด

 1. ประชาชนทุกคนต้องมีที่ดินเป็นของตนเองเกษตรกรทุกครัวเรือนจะมี  ที่ดินทำกินอย่างพอเพียง
 2. ดำเนินการให้มีการออกโฉนด ให้กับประชาชน 50 ล้านไร่ โดยแปลงที่ดินที่มีความขัดแย้งไปเป็นพื้นที่ วนเกษตร ต้นไม้ทุกต้นมีราคา
 3. ที่ดินที่เป็นโฉนดจะถูกใช้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน นำสู่สภาวะเป็นกลางทางคาร์บอน และสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต

 

การดำเนินการ 

 1. ผู้ครอบครองที่ดินก่อน 1 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ประมวลกฎหมายที่ดิน บังคับใช้
  1. สค1 จำนวน 1ล้าน แปลง จะได้รับการพิสูจน์สิทธิ์และได้รับโฉนด
  2. ผู้ครอบครองทำประโยชน์ อย่างต่อเนื่องโดยไม่มี สค1 จะได้รับการพิสูจน์สิทธิ์และได้รับโฉนด

 2. ที่ดินประเภท ส.ป.ก.
  1. ที่ดินประเภทเช่าซื้อ
   1. ผู้เช่าซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือทายาทโดยธรรมจะได้รับโฉนดโดยทันที
   2. กรณีบุคคลอื่นที่ได้ที่ดินมาจากผู้เช่าซื้อหรือจากทายาทโดยธรรมจะได้เอกสารสิทธิ์และจะต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของพื้นที่และจำกัดรายละไม่เกิน 20 ไร่
  2. ที่ดินประเภทเช่า
   1. ผู้เช่าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรมจะต้องปลูกไม้ยืนต้น ไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของพื้นที่และจะได้รับโฉนด
   2. กรณีบุคคลอื่นที่ได้ที่ดินจากผู้เช่าหรืทายาทโดยธรรมจะได้รับอนุญาตให้เช่าต่อไปโดยจะต้องปลูกไม้ยืนต้น ไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของพื้นที่และจะได้ไม่เกิน 20 ไร่
  3. ที่ดินที่มาจากป่าเสื่อมโทรม (33 ล้านไร่)
   1. ผู้ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 หรือทายาทโดยธรรม  ที่ใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องจะได้รับโฉนด โดยจะต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของพื้นที่
   2. กรณีบุคคลอื่นได้ที่ดินมาจากผู้ได้รับที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะได้รับเอกสารสิทธิ์ โดยต้องทำการปลูกไม้ยืนต้น ไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งโดยจะได้ที่ดินไม่เกิน 20 ไร่
  4.  โฉนดจากนโยบายนี้ยังถูกคุ้มครองให้เป็นพื้นที่ประกอบเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 3. ที่ดินของรัฐประเภทป่าไม้
  1. ประชาชนที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมโดยใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 7 ล้านไร่ จะได้รับโฉนด ในเวลาที่กำหนดโดยจะต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของพื้นที
  2. ประชาชนที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ราบเชิงเขาประมาณ 10 ล้านไร่ จะได้เอกสารสิทธิ์ภายกำหนด โดยจะต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของพื้นที่
  3. ชุมชนพื้นบ้านประมาณ 20,000 หมู่บ้าน ที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องจะได้รับเอกสารสิทธิ์ในรูปแบบสหกรณ์ป่าไม้ชุมชน