นโยบายกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม

(๑) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้ทันสมัยเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและหลักการประชาธิปไตย ยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายและการอนุมัติอนุญาต ที่ไม่จำเป็น และเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และธุรกิจของประชาชนรวมทั้งที่ไปจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควร

(๒) ปฏิรูปกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและระบบอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม โปร่งใส เสมอภาค เท่าเทียม มีประสิทธิภาพและไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย และในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

(๓) ปฏิรูประบบบริหารงานขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร

(๔) ปฏิรูประบบการสรรหากรรมการในองค์กรอิสระ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเป็นอิสระและความเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริง โดยมีความเชื่อมโยงกับอำนาจของประชาชน
(๕) ให้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ยกเลิกการนำพลเรือนขึ้นพิจารณาในศาลทหารทุกกรณี แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน