นโยบายบริหาร

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ โครงการใดที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

(๒) การบริหารงานภาครัฐและระบบราชการต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล มีขนาดที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ และการใช้จ่ายเงินแผ่นดินต้องตอบสนองต่อเป้าหมายที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศและต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า

(๓) สร้างค่านิยมในระบบราชการ โดยให้ถือว่าข้าราชการคือผู้รับใช้ประชาชนการแต่งตั้ง โยกย้าย ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม และการโยกย้ายต้องไม่บ่อยจนกระทบความต่อเนื่องของการทำงาน

(๔) สร้างกลไกและมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ

(๕) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐอย่างรวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีน้อยที่สุด