นโยบายการเมือง

(๑) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย มีส่วนร่วมในทางการเมือง การกำหนดแนวทางและการบริหารงานภาครัฐ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

(๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตย

(๓) สร้างจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนในสังคม ให้เกิดการยอมรับในกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง และระงับความขัดแย้งทางการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี และภายใต้รัฐธรรมนูญ

(๔) สร้างกลไกทางกฎมายและการบริหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าราชการทหารที่นิยมเผด็จการเข้าแทรกแซงทางการเมืองในทุกรูปแบบ โดยให้เกิดจิตสำนึกว่า ข้าราชการคือองคาพยพที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลที่มาตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย

(๕) ให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน ได้รับการคุ้มครองอย่างจริงจังส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประชาธิปไตย การเลือกตั้ง สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งยึดมั่นในคุณค่าและวัฒนธรรมประชาธิปไตย

(๖) ให้มีการปฏิรูประบบการเมืองการปกครอง ทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย ความรับผิดชอบทางการเมือง การดำเนินการทางการเมืองต้องมีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ

(๗) ส่งเสริม สนับสนุนการกระจายอำนาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง และพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น