นโยบายสาธารณสุข

(๑) ปรับปรุงระบบสาธารณสุขโดยการพัฒนาโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้ายุคใหม่ ให้มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ การรักษาพยาบาล ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว และทันการณ์ในกรณีฉุกเฉินทั่วถึงและเท่าเทียม

(๒) ส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตและสุภาพที่ดีทั้ง กาย จิตใจ วุฒิปัญญา
(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ

(๔) ให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพที่ดีขึ้น มุ่งลดความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาลระหว่างประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๕) ดำเนินการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ควบคุม เฝ้าระวังโรคทุกชนิดให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงวัย ผู้หญิง และคนพิการ

(๖) ปฏิรูปกลไกการเงินการคลังด้านสุขภาพ ผลิตและกระจายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอและทั่วถึง ดูแลสวัสดิภาพและคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเหมาะสม

(๗) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก โดยคำนึงถึงความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศ
(๘) มีมาตรการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้ยา อาหารและผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ