นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๑) เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
 
(๒) เร่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและเพียงพอ
 
(๓) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งโดยภาคเอกชนและภาครัฐ
 
(๔) ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรังปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อต่อการดำเนินการดังกล่าว
 
(๕) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในภาคการผลิต และภาคบริการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 
(๖) ให้ความคุ้มครองต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
(๗) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม