นโยบายด้านแรงงานการสร้างงานและสวัสดิการสังคม

(๑) วางระบบเพื่อผลิตและให้มีแรงงานที่มีคุณภาพ เพียงพอและยั่งยืนตามความต้องการของประเทศ และสอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีมาตรการรองรับโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเพื่อให้ผู้สูงวัยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ

(๒) ส่งเสริมการจ้างงานและลดปัญหาการว่างงานของประชาชน ด้วยการจัดหาแหล่งงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมารองรับ

(๓) ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานเพื่อให้การขับเคลื่อนด้านการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแรงงานมีรายได้สูงขึ้น

(๔) ปรับปรุงค่าแรงงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลิตภาพความเป็นอยู่ และการดำรงชีพ

(๕) มุ่งคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย ปรับปรุงสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงานให้มากขึ้น

(๒) พัฒนาระบบประกันสังคมให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนและสร้างหลักประกันการว่างงานให้เกิดประสิทธิภาพ

(๗) กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศ

(๘) ส่งเสริมให้มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับฐานะการเงินการคลังของประเทศ