นโยบาย

รัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน

HIGHLIGHT

นโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพของภาครัฐ

 

  • ใช้ระบบ Blockchain สร้างความโปร่งใสให้รัฐบาล ทุกอย่างตรวจสอบได้ ลดการคอรัปชั่น
  • “ใช้ระบบการชำระเงินและค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อลดการใช้เงินสดอันเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตในระบบราชการ เพิ่มประสิทธิภาพในระบบราชการ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน
  • การใช้ Central Bank Digital Currency (CBDC) เพื่อความโปร่งใสการจัดจ้าง การดำเนินการของภาครัฐ และยกระดับระบบการเงินของประเทศ
  • สนับสนุนการทำ Open Government เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกมากขึ้น
  • ยกระดับหน่วยงานราชหน่วยงานข้าราชการดิจิทัล (e-government = paperless government) ทุกอย่างจัดการได้บน platform เดียว
SHARE