นโยบาย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

HIGHLIGHT

ไทยจะเป็น Blockchain Hub และ Fintech Center ของอาเซียน

Blockchain จะเป็นโครงข่ายสำคัญที่จะทำให้ Fintech เทคโนโลยีทางการเงินหรือเติบโตและจะทำให้คนไทยสามารถระดมทุนจากทั่วโลกได้  โดยเฉพาะ SME หรือ StartUp ทั้งหลาย

รวมทั้งการระดมทุนให้กับเกษตรกร และการขายสินค้าล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถทางศิลปะและการออกแบบ ได้ขายผลงานในตลาดโลกได้ง่ายขึ้น แล้วประเทศไทยจะกลายเป็น Blockchain Hub และ Fintech Center ของภูมิภาคอาเซียน

SHARE