นโยบาย

คมนาคม

HIGHLIGHT

“รถไฟฟ้า กทม.” 20 บาทตลอดสาย
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้รถไฟชั้นสามทุกขบวน 
ยกระดับรถไฟโดยสารทั่วประเทศ
เร่งการเชื่อมโยงรถไฟขนส่งสินค้า
เชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ

พลิกโฉมระบบคมนาคมทั่วประเทศ

 • “รถไฟฟ้า กทม.” 20 บาทตลอดสาย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสาร
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้รถไฟชั้นสามทุกขบวน พร้อมปรับปรุงสภาพภายในให้มีความทันสมัย เพื่อคุณภาพการเดินทางที่ดีขึ้นของผู้มีรายได้น้อย และผู้ใช้รถไฟชั้นสามทั่วประเทศ
 • ยกระดับรถไฟโดยสารทั่วประเทศให้สามารถเป็นการเดินทางแบบไปกลับประจำ (Commute) ได้อย่างแท้จริง พร้อมสร้างระบบ Feeder ที่สะดวกสบายเชื่อมโยงแต่ละ Hub ยกตัวอย่างเช่น เส้นทาง นครราชสีมา-กรุงเทพฯ  และเพิ่มความเร็วให้ได้เป็น 200 km/h
 • เร่งการเชื่อมโยงรถไฟขนส่งสินค้า จากลาวเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินสุวรรณภูมิ
  • เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบังที่กำลังขยายตัวรองรับสินค้า 18 ล้านตู้ต่อปี
  • เพื่อขจัดปัญหาคอขวดในกระบวนการกระจายสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
  • เพื่อสร้าง Ecosystem ยกระดับไทยเป็น Logistics Hub ของเอเชีย ทั้งทางทะเล และทางอากาศ
 • เชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ เป็นการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มปริมาณทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยวกับจีนและประเทศในอาเซียน เส้นทางรถไฟดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมใหม่ (Silk Road Economic Belt) ซึ่งเป็นประตูไปยังเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย และยุโรป
SHARE