นโยบายการคมนาคม

(๑) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อขนส่งสินค้าและคนสู่ทุกพื้นที่ของประเทศและเชื่อมต่อระหว่างประเทศให้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและคุ้มค่า โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

(๒) พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและศักยภาพของท่าอากาศยานให้ได้มาตรฐาน สามารถรองรับต่อความต้องการของผู้เดินทางและการขนส่งสินค้า

(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อเครือข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างเป็นระบบ

(๔) พัฒนาท่าอากาศยานในประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ