437 สถานศึกษา พัฒนาสร้างรายได้

Highlights

  • เปลี่ยนพื้นที่สาธารณะในแต่ละเขตให้เป็นพื้นที่สร้างรายได้ของชุมชน
  • จัดเทศกาลในย่านต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพเพิ่มแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มีคุณภาพ
หลายปีที่ผ่านมาเยาวชนจำนวนมากหลุดออกจากระบบการศึกษา บ้างมองว่าหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นไม่ตอบโจทย์ บ้างถูกบีบจากสภาพเศรษฐกิจให้ออกไปประกอบอาชีพหารายได้ และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ซ้ำเติมปัญหาการศึกษาที่เรื้อรังอยู่แล้ว ใน พ.ศ. 2564 เพียงปีเดียวจึงมีนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษามากกว่า 50,000 คน 
 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนในสังกัดอยู่ 437 แห่ง ศูนย์ฝึกอาชีพ 17 แห่ง และโรงเรียนฝึกอาชีพ 11 แห่ง ซึ่งกระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วทั้ง 50 เขต

 

พรรคเพื่อไทยต้องการยกระดับโรงเรียนในสังกัด กทม. ให้เป็น “แหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ตลอดชีวิต” ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในเวลาหลังเลิกเรียน เปิดรั้วและเปิดโอกาสให้ประชาชนต่อยอดทักษะ (upskill) และสร้างทักษะใหม่ (reskill) ผ่านหลักสูตรที่ทันโลก เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, คอมพิวเตอร์และโปรแกรมมิ่ง รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางหารายได้สำคัญในยุคปัจจุบัน

 

ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนเร็ว เมืองต้องเปิดโอกาสให้คน ซึ่งไม่ใช่แค่อาศัยอยู่ในเมือง แต่เป็นผู้สร้างชีวิตและชีวาให้กับเมือง ปรับตัวให้ทันโลกและมีโอกาสเรียนรู้และสร้างรายได้ตลอดชีวิต