“สงวน พงษ์มณี” ชี้ ต้องเร่งแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งในประเทศ

นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย อภิปรายรายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ก่อนรับหลักการว่าการแก้ปัญหาของประเทศในขณะนี้มีอยู่ 2 ทาง คือ แก้ไขโดยการยกเลิกรัฐธรรมนูญ แล้วเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และการแก้ไขโดยไม่ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เหมือนปี 2540 พร้อมกับจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพื่อป้องกันการยึดอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือ สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีอำนาจรายงานข้อเสนอความเห็นต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรสำคัญตามรัฐธรรมนูญ แต่ที่มีรัฐประหารเกิดขึ้น เพราะไม่มีองค์กรใดที่จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ จึงเกิดการยึดอำนาจ โดยผู้ถูกยึดอำนาจถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

“รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ที่ประชาชนออกมาชุมนุมกัน เพราะเขาออกมาเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิทธิพลเมือง ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ย่อมได้รับการคุ้มครอง วันนี้ เราจะเลือกอย่างไร จะปิดตายไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดการยึดอำนาจ หรือจะเปิดช่องทางแก้ไข โดยไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญ อำนาจเป็นของประชาชน เราทั้งหมดเป็นตัวแทนของประชาชน ถึงเวลาหรือยังที่เราจะแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน และเอาหลักการทางกฎหมายมาคุยกัน” นายสงวน กล่าว