“ชลน่าน” ย้ำ พรรคเพื่อไทยยินดีรับร่างฯ ทั้ง 7 ฉบับ ตามมติพรรค

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายรายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ก่อนรับหลักการ ว่า วันนี้ถือว่ารัฐสภามีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของภาคประชาชน ซึ่งผ่านกระบวนการเสนอชื่อตามกฎหมายบัญญัติ เป็นนิมิตหมายอันดีในการใช้อำนาจของประชาชน ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ ที่เข้าชื่อเสนอกฎหมาย และในรายละเอียดของหลักการที่เสนอไม่มีสิ่งใดที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเลย

“รัฐธรรมนูญไม่เคยเขียนบทบัญญัติให้ยกเลิกตัวเอง แต่เมื่อมีสถานการณ์เหมาะสมก็สามารถใช้ช่องทางตามบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ โดยการตั้ง ส.ส.ร. เหมือนกับการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ ปี 2540 พรรคเพื่อไทยพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยินดีรับร่างฯ ทั้ง 7 ฉบับ แบบไม่มีเงื่อนไข และขอให้เอาร่างฯภาคประชาชนเป็นหลัก อย่ายึดติดกับข้อบังคับ เพราะถ้าอะไรผิดเพี้ยน เราสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ ขอให้สภาเป็นที่แก้ปัญหา อย่าใช้สภาเติมเชื้อปัญหา ถ้าไม่แก้ตอนนี้ บ้านเมืองนี้จะไปไม่รอด และอาจไม่มีรัฐสภา ขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ” นพ.ชลน่าน กล่าว

“รัฐธรรมนูญไม่เคยเขียนบทบัญญัติให้ยกเลิกตัวเอง แต่เมื่อมีสถานการณ์เหมาะสมก็สามารถใช้ช่องทางตามบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ โดยการตั้ง ส.ส.ร. เหมือนกับการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ ปี 2540 พรรคเพื่อไทยพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยินดีรับร่างฯ ทั้ง 7 ฉบับ แบบไม่มีเงื่อนไข และขอให้เอาร่างฯภาคประชาชนเป็นหลัก อย่ายึดติดกับข้อบังคับ เพราะถ้าอะไรผิดเพี้ยน เราสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ ขอให้สภาเป็นที่แก้ปัญหา อย่าใช้สภาเติมเชื้อปัญหา ถ้าไม่แก้ตอนนี้ บ้านเมืองนี้ไปไม่รอด และอาจไม่มีรัฐสภา ขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ” นพ.ชลน่าน กล่าว