“เพื่อไทย” เสนอแนวทางพัฒนาเชียงใหม่ ขอประชาชนเลือก “พิชัย เบอร์ 1” มาแก้ปัญหาให้ท้องถิ่น

พรรคเพื่อไทย นำโดย นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค , ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค , นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย และนายพชร ธรรมมล (ฟลุ๊ค) ลงพื้นที่หาเสียงช่วย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย โดยได้พบปะรับฟังปัญหาจากตัวแทนภาคเอกชน อาทิ กลุ่มสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ , ตัวแทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย และประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ตึกยูนิเซิร์ฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา SMEs ในภาพรวม 7 ข้อ คือ

  1. รัฐบาลต้องคิดแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม โดยต้องคิดทุกด้าน ไม่ใช่คิดแค่เรื่องเล็กๆ เช่น การที่รัฐบาลหวังเพียงแค่ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” แต่ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและผลต่อจีดีพีมีน้อยมาก และไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้จริง
  2. รัฐบาลจะต้องเร่งให้ซอฟต์โลน 1 ล้านล้านบาท ดอกเบี้ย 0% ช่วยเหลือภาคธุรกิจ SMEs ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวด้วย เพื่อให้ประคองธุรกิจไปได้ และต้องรักษาการจ้างงาน เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน
  3. เร่งพิจารณาเปิด Travel Bubble กับประเทศที่มีระดับการระบาดน้อย เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวที่กำลังจะย่ำแย่ ก่อนที่ธุรกิจท่องเที่ยวจะตายกันหมด
  4. การปรับปรุงและส่งเสริมให้มีความสะดวกในการเปิดด่านการค้าชายแดนให้ค้าขายได้ง่าย โดยลดขั้นตอนพิธีศุลกากร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการค้าขายระหว่างชายแดน ซึ่งจะช่วยธุรกิจ SMEs ให้ขายสินค้าได้มากขึ้น การค้าขายชายแดนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกมาก
  5. รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องร่วมกันออกมาตรการเพื่อทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างแท้จริง
  6. รัฐบาลต้องเร่งเจรจาเขตการค้าเสรี ทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อให้สินค้าจากประเทศไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้โดยไม่โดนเก็บภาษี
  7. เร่งนำเรื่องที่ 5 ทูต ได้ออกมาแนะนำประเทศไทยในการแก้ไขปัญหามาพิจารณาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้านศุลกากร และปัญหาซ้ำซ้อนของหน่วยงานรัฐ รวมถึงการต้องเร่งปรับระบบราชการเป็นระบบดิจิทัล

ด้าน นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ตระหนักถึงปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้คือ ปัญหาโควิด-19 ปัญหาการท่องเที่ยวตกต่ำ และปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ จึงนำนโยบายของพรรคเพื่อไทยมาเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดเป็นนโยยายพิเศษสำหรับชาวเชียงใหม่ 3 ข้อ ดังนี้

  1. นโยบายพิเศษเชื่อมโยงรัฐบาลกลางกับการบริหารท้องถิ่น โดยมุ่งออกนโยบายเฉพาะด้านสำหรับแต่ละพื้นที่เพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด และ ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเชียงใหม่
  2. นโยบายยกระดับเชียงใหม่เป็น Smart City เหมือนเมืองสำคัญในต่างประเทศ และการพัฒนาเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภาคเหนือ เชื่อมต่อ ประเทศจีน เมียนมาร์ และ ลาว รวมถึงการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภาคเหนือ
  3. นโยบายการพัฒนาระบบขนส่งในเชียงใหม่แบบเร่งด่วน เพราะปัจจุบันเชียงใหม่มีปัญหาการจราจรมาก

ดังนั้น จึงอยากขอให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ช่วยเลือก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ หมายเลข 1 เพื่อให้ได้พรรคเพื่อไทยทั้งพรรคให้มาช่วยกันคิดและช่วยกันพัฒนาเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต