“นพดล” แนะรัฐเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ไปพร้อมกับการปูพื้นฐานประเทศในอนาคต เน้นสร้างรายได้ กระจายโอกาส เพิ่มความสามารถการแข่งขัน และสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมการนโยบายและวิชาการพรรคเพื่อไทย กล่าวในงานฟอรั่มพิเศษ “รับมือโควิดอย่างไร ไม่ให้ประเทศพัง” ว่า การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ กระทบประชาชนเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันภาครัฐไม่ได้เรียนรู้จากการระบาดครั้งแรก กลับยังคงมาตรการอื่นๆ และยังไม่มีข้อสรุปว่าจะเยียวยาประชาชนอย่างไร พรรคเพื่อไทยจึงขอให้รัฐมีมาตรการเยียวยาทันที และต้องคิดถึงอนาคต โดยขอให้พิจารณาจากจุดอ่อน-จุดแข็งของประเทศ เพื่อใช้เม็ดเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน ต้องสร้างงาน สร้างโอกาสให้ประชาชน ความจำเป็นเร่งด่วน วันนี้ คือ 1. ความยากจน หรือเศรษฐกิจปากท้อง 2. ความเหลื่อมล้ำ และการขาดโอกาส 3. ความสามารถในการแข็งขันของประเทศ 4. คุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยมีแนวคิดว่า “เราต้องสร้างรายได้ กระจายโอกาส เพิ่มความสามารถการแข่งขัน และสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต”

“การลงทุนที่มียุทธศาสตร์จะสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศได้ในอนาคต การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเป็นสิ่งแรกในการสร้างรายได้ ซึ่งจุดแข็งของประเทศไทยหลังโควิด-19 อยู่ที่อาหารปลอดภัย ศูนย์กลาง Medical Hub หรือ การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ศูนย์กลางสาธารณสุข หรือที่เรียกว่า Health and Wellness และการท่องเที่ยว เราต้องพัฒนาให้ยั่งยืน”

  1. พรรคเพื่อไทยขอเสนอให้ “พัฒนาทุนมนุษย์” เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ผ่านการพลิกโฉมการศึกษา เช่น การเรียนออนไลน์ในยุค New Normal รัฐต้องลงทุน Digital Learning Platform หรือ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล นำเสนอ Content ข้อมูลระดับโลก เด็กทุกคนต้องมีโอกาส ไม่มีความเหลื่อมล้ำในแง่ของเครื่องมือในการเข้าถึงเทคโนโลยี พร้อมให้ความรู้สมัยใหม่ พัฒนาทักษะแรงงานให้กับผู้ว่างงาน ที่จะต้องเผชิญกับเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่
  2. พัฒนาระบบน้ำ เพื่อให้ไทยเป็นประเทศมหาอำนาจด้านอาหารปลอดภัยของโลก ทำให้ไทยสามารถปลูกพืชเชิงยุทธศาสตร์ได้ดี พัฒนาสินค้าเกษตรเป็น Organic Farming เกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรประณีตได้
  3. เพิ่มงบประมาณการลงทุนวิจัยและพัฒนา หรือ R&D ต่อจีดีพีให้มากขึ้น เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้ไทยสามารถแข่งขันได้