พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ขอศาลรัฐธรรมนูญเปิดกว้าง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย

(24 กุมภาพันธ์ 2564) พรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค ได้เผยแพร่หนังสือนำส่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องขอให้เปิดกว้างในการนำบุคคลมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ความว่า

“ตามที่ประธานรัฐสภาได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยตามเรื่องพิจารณาที่ 4/2564 และศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ และนายอุดม รัฐอมฤต ทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น

ข้าพเจ้าผู้มีรายนามท้ายหนังสือนี้ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คน ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้ทำความเห็นยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้น ล้วนเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งอาจได้ข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญควรเปิดกว้างให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย เช่น หัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ตัวแทนประชาชน ซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม นักวิชาการผู้ที่มีความเป็นกลางทางการเมือง เป็นต้น”