“ชวลิต” ติง การอ้างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะกระทบพระราชอำนาจ ทั้งที่ไม่เกิดขึ้นจริง เป็นประเด็นที่จะกระทบสถาบันมากกว่า ขอทุกภาคส่วนสนับสนุนการแก้ รธน.เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นประเทศ

(4 มีนาคม 2564) นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นกรณีมี ส.ว.บางท่านให้สัมภาษณ์ว่าจะโหวตคว่ำร่างแก้ รธน.ที่แม้จะมีหลักการสำคัญไม่แตะ หมวด 1 หมวด 2 แต่อ้างว่ามีอีก 38 มาตรา ถ้ามีการแก้อาจกระทบพระราชอำนาจนั้น ผมลองเอา 38 มาตราที่อ้างว่าจะกระทบพระราชอำนาจมาสัก 2 ตัวอย่าง เช่น หมวด 8 ว่าด้วยคณะรัฐมนตรี มาตรา 158 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน มาตรา 161 ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้ เป็นต้น ผมยกตัวอย่างใน 2 มาตรามาดังกล่าวข้างต้น ผมมีข้อสังเกต หรือเหตุผลว่า “จะไม่มีการแก้ไข รธน.กระทบพระราชอำนาจอย่างแน่นอน” ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้


1. หลักการสำคัญของร่างแก้ รธน.ไม่ได้แก้ไขทั้งฉบับโดยไม่แตะ หมวด 1 หมวด 2 ดังนั้น หากจะแก้ไขพระราชอำนาจในหมวดอื่น ก็ไม่อาจกระทำได้ เพราะต้องยึดโยงกับหลักการใหญ่ในหมวด 2 ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์
2. รัฐสภาซึ่งประกอบด้วย ส.ส.และ ส.ว.ได้มีมติตั้งส.ส.ร. และให้ ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้งแสดงว่า รัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย ส.ส.และ ส.ว. มั่นใจในอำนาจประชาชนทั้งประเทศว่าจะรักษาปกป้องสถาบันเหมือนท่านเหมือนผม ขอให้มองในมุมกลับว่าหากท่านเกรงว่า ส.ส.ร.เสียงส่วนใหญ่จะแก้ไข รธน.ที่กระทบพระราชอำนาจ เท่ากับท่านดูถูกประชาชนเสียงส่วนใหญ่ โดยท่านคาดการณ์ไปเองว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการแก้ไขพระราชอำนาจ ซึ่งไม่เป็นความจริงเป็นเหตุผลที่ไม่มีอยู่จริงและหากมองในมุมกลับ ความคิดปกป้องโดยไร้เหตุผลรองรับกลับจะกระทบกับสถาบันมากกว่า ประการสำคัญ ท่านอาจถูกมองได้ว่า ไม่ต้องการให้การแก้ไข รธน.เป็นผลสำเร็จ เพื่อรักษา “ระบอบประยุทธ์” และอำนาจของท่านที่ พล.อ. ประยุทธ์ ฯ แต่งตั้งท่านไว้ให้มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 5 ปี ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 272 ของ รธน.ปี 2560
3. พระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ตาม รธน.ในระบอบประชาธิปไตย มิใช่พระราชอำนาจโดยตรงเหมือนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยพระราชอำนาจตาม รธน.จะมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ การเกรงการละเมิดหรือกระทบพระราชอำนาจ นั้น ทุกประเด็นใน รธน.ที่เกี่ยวกับพระราชอำนาจ จะมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ทั้งสิ้น

“เนื่องจากการแก้ รธน.เป็นนโยบายของรัฐบาล เป็นความเห็นชอบของทุกพรรคการเมือง และเป็นข้อเรียกร้องของประชาชน นิสิต นักศึกษา จำนวนมาก ต้องการแก้ไข รธน.ให้เป็นประชาธิปไตย เป็น รธน.ของประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นประเทศ จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกภาคส่วนมาร่วมกันผลักดันให้การแก้ไข รธน.ให้เป็นผลสำเร็จ” นายชวลิต กล่าว