โฆษกเพื่อไทย เตือนวิกฤตหนักการศึกษาไทย จาก TCAS64 เหตุ พลเอกประยุทธ์ลอยตัวเหนือปัญหา บีบเด็กไทยมองไม่เห็นอนาคต

(10 มีนาคม 2564) ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีข้อเรียกร้องของนักเรียนและผู้ปกครอง ต่อการเลื่อนสอบรายวิชาที่ใช้ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (TCAS64) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ว่าโรงเรียนหลายแห่งพบปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคที่กระชั้นกับการทดสอบระดับชาติในรายวิชาต่างๆ แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับละเลย ทั้งที่พูดเสมอว่าเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ กระทรวงศึกษาและหน่วยงาน ทปอ. กสพท. สพฐ. และ สทศ. ยังคงมีมติเห็นสมควรให้มีการทดสอบรายวิชาต่างๆ ที่มีช่วงระยะเวลากระชั้นติดกัน โดยไม่ได้คำนึงถึงความพร้อมของนักเรียน และไม่มีมาตรการเยียวยาตามสมควร

ผศ.ดร.อรุณี กล่าวต่ออีกว่า ในฐานะที่ตัวเองเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา ได้ติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด อยากเรียกร้องให้รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญ และผลักดันปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ สร้างเวทีเพื่อตกลงร่วมกันออกมาตราการเยียวยากลุ่มนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบ ที่เกิดจากการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล เช่นเดียวกันกับที่รัฐได้ออกมาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานอื่นๆ

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรถอดบทเรียนเรื่องนี้อย่างจริงจัง การศึกษาที่ดีไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อใช้เป็นแนวทางวางแผนจัดการศึกษาออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมต่อไป ทั้งนี้รายงานจาก TDRI ระบุประเทศไทยมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์เพียงร้อยละ 21 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกที่ร้อยละ 49 ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีน้อยกว่า 2 แสนบาท มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพียงร้อยละ 3 ของครัวเรือนทั้งหมด และยังมีนักเรียนอีกเกือบ 8 หมื่นคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง รัฐบาลจะมีมาตรการดูแลเยียวยานักเรียนเหล่านี้อย่างไร

“ขณะที่การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปกติ โรงเรียนใช้วิธีการเรียนออนไลน์ แต่ผู้ปกครองก็ยังคงต้องแบกรับภาระค่าเทอมบุตรหลานเท่าเดิม อยากให้รัฐบาลไม่ลืม และมีมาตการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเรื่องนี้ด้วย” ผศ.ดร.อรุณี กล่าว