พรรคเพื่อไทย ยืนยัน การลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 เป็นความถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

(12 มีนาคม 2564) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับอำนาจรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น อยากกราบเรียนว่า การยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นการ “แก้ไขเพิ่มเติม” เมื่อศาลฯ อนุญาตให้แก้ไขได้ทั้งฉบับเราก็จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ให้ขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และเมื่ออำนาจของรัฐสภากำลังดำเนินการอยู่ในวาระ 3 การจะไปปรับเปลี่ยนใดๆ อาจจะทำให้วาระนั้นตกไป ดังนั้นในวันที่ 17-18 มีนาคมนี้ เห็นว่าประธานรัฐสภาควรนำญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค กล่าวว่าสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่วินิจฉัยให้อำนาจหน้าที่รัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ประกอบกับรัฐธรรมนูญ ม.256(5) ที่ระบุชัดเจนว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญผ่านมติในวาระ 2 แล้ว ให้เว้นระยะไว้ 15 วัน และโหวตในวาระ 3 และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ซึ่งได้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในวาระการประชุมแล้ว จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐสภาจะต้องดำเนินการตามระเบียบวาระที่ 3 ต่อไป ในนามพรรคร่วมฝ่ายค้านขอยืนยันการลงมติในวาระ 3 จึงเป็นความชอบธรรมถูกต้องดีแล้ว

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความสลับซับซ้อน และมีความพยายามที่จะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินตามระบอบประชาธิปไตย พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงคิดว่าภารกิจขั้นต้น คือผลักดันให้กระบวนการในรัฐสภาสามารถเดินหน้าได้อย่างถูกต้องจนครบถ้วนกระบวนความ เราจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และจะแถลงเป็นขั้นตอนว่า ในกระบวนการเหล่านี้จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรจนลุล่วง