พรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงยืนยันเดินหน้าลงมติโหวตร่างรัฐธรรมนูญวาระ 3

(17 มีนาคม 2564) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะตัวแทนพรรคฝ่ายค้าน และตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงพรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันเดินหน้าลงมติให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่จะลงมติในเช้าวันนี้ โดยมีข้อความดังนี้
คำแถลงพรรคร่วมฝ่ายค้าน

  1. พรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันเดินหน้าลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ในวาระที่ 3 ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา256(6)ในวันนี้ โดยเห็นว่าการดำเนินการของรัฐสภาตั้งแต่วาระที่ 1 , 2 รวมถึงวาระที่ 3 ที่จะมีขึ้นนั้น เป็นการกระทำที่ถูกต้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 256 (2)(3)(4)(5) การลงมติในวาระที่ 3 ต้องดำเนินต่อไปตามมาตรา256(6) ไม่อาจดำเนินเป็นอย่างอื่นได้ หากรัฐสภาดำเนินการเป็นอย่างอื่น หรือไม่ลงมติ จะเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียเอง
  2. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีข้อความใดเลยที่ห้ามการลงมติในวาระที่ 3 เพียงแต่บอกว่าหากจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ลงประชามติขอความเห็นชอบจากประชาชนก่อนเท่านั้น ซึ่งการทำประชามติจะเกิดขึ้นได้ก่อนกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อยู่แล้ว หากรัฐสภาต้องมีมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 3 นี้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา256(6)(8)
  3. ในกรณีที่รัฐสภามีมติเป็นอย่างอื่นโดยไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา256(6) อาทิการถอน เลื่อน หรือทำให้ญัตติต้องตกไปโดยประการใด พรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้หารือถึงมาตรการที่ต้องดำเนินการที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
  4. พรรคร่วมฝ่ายค้านขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนติดตามการประชุมรัฐสภาในวันนี้ โดยเฉพาะในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเคยสัญญาต่อพี่น้องประชาชนว่าจะดำเนินการ แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตย แต่มาวันนี้กลับเป็นฝ่ายที่จะขัดขวางกระบวนการนี้เสียเอง เพียงเพื่อต้องการรักษาอำนาจของตน และขอให้ติดตามการดำเนินการของสมาชิกวุฒิสภาที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจนี้ เพียงเพื่อการรักษาผลประโยชน์และอำนาจของตนไว้ให้ยาวนานที่สุด