โฆษกเพื่อไทยพร้อมทีมทนายพานักเรียนยื่นศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ไต่สวนฉุกเฉินเลื่อนการสอบ TCAS เหตุวันสอบติดต่อกันหลายวิชาและไม่มั่นใจในมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19

(17 มีนาคม 2564) ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และนายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรค และที่ปรึกษากฎหมายพรรคเพื่อไทย พร้อมนายภูมภัสส์ หิรัญวีวิชญ์ และกลุ่มนักเรียนรวม 6 คน เข้ายื่นศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ไต่สวนฉุกเฉิน กรณีการออกประกาศขององค์กรด้านการศึกษาให้ยืนยันการสอบ TCAS ตามกำหนดการเดิมโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านการเตรียมความพร้อมของเด็กและการระบาดของโควิด-19

ผศ.ดร.อรุณี กล่าวว่า ระบบการศึกษาของไทยยังมีความเหลื่อมล้ำสูงมาก ยิ่งมีการเรียนออนไลน์ยิ่งตอกย้ำภาพของความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาให้ชัดเจนมากขึ้นอีก หากดูจากตารางสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 พบว่ามีการจัดสอบติดต่อกัน มากกว่า 30 วิชา ในช่วงเวลา 22 วัน ทั้งการสอบ GAT PAT ONET TCAS และ 9 วิชาสามัญ ในระหว่างนั้นยังมีการสอบโควตาเข้าสาขาวิชาแพทย์ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับภูมิภาคอย่างภาคอีสานยังมีการสอบสมรรถนะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้นเดือนเมษายนยังมีการสอบวิชาเฉพาะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ(มจพ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นตัน ในระหว่างนั้นโรงเรียนบางแห่งยังมีการจัดสอบปลายภาคด้วย

นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบทั้งหมดยังมีความบกพร่องในการบริหารจัดการ ไม่มีการประกาศมาตรการป้องกันโรคอย่างชัดเจน ไม่แสดงตัวอย่างการป้องกันโรคเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เด็กนักเรียนได้เตรียมพร้อมก่อน ซึ่งการที่ ทปอ.ออกมาแจงถึงการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ว่าปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ส่วน สทศ.ประกาศมาตรการป้องกันไว้ในเว็บไซต์ของ สทศ. ไม่ตอบโจทย์และขาดความรู้ความเข้าใจในมุมของผู้เข้าสอบ ซึ่งตนเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจงและทำความเข้าใจกับมาตรการการป้องกันในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด และต้องแจ้งกำหนดเวลาในแต่ละมาตรการ เพราะผู้เข้าสอบจะรู้เพียงตารางสอบวิชาแรก คือ GAT ซึ่งเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 8.30 น. แต่ไม่รู้ในรายละเอียดว่าจะต้องเข้าไปถึงสนามสอบก่อนเวลามากน้อยเพียงใด และมาตรการป้องกันโรคดำเนินการในส่วนใดของสนามสอบ ทั้งหมดถือเป็นการผลักภาระให้ผู้เข้าสอบไปเผชิญสถานการณ์หน้างานด้วยตัวเองโดยขาดความรับผิดชอบของผู้ใหญ่

“ในฐานะที่เคยเป็นอาจารย์และคลุกคลีกับนักเรียนนักศึกษามาก่อน จริยธรรมทางวิชาชีพของครูผู้สอนสำคัญที่สุด นักเรียนนักศึกษาควรได้รับการปกป้อง ส่วนผู้ใหญ่ควรสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อการเรียนมากที่สุด อย่าลืมว่าอนาคตของประเทศอยู่ในมือเด็กที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต” ผศ.ดร.อรุณี กล่าว

นางสาวพรปวีณ์ พรทิพพิสุทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดี ร่วมกับเพื่อนนักเรียนรวม 6 คน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลในครั้งนี้ว่า ตนเองเห็นว่าระบบการสอบคัดเลือกกลาง เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 นั้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่จะเข้าสอบต้องเป็นผู้ที่อยู่ในชั้นเรียนจนจบการศึกษาชั้น ม.6 แต่เนื่องจากเมื่อปลายปี 2563 ถึงปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้องมีการปิดเรียนเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือน ทำให้โรงเรียนต่างๆ ต้องเลื่อนการสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 2563 ออกไป ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดสอบ TCAS จึงควรเลื่อนการกำหนดการสอบที่กำหนดไว้ตั้งแต่ 30 ก.ค. 63 ออกไปก่อน เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.6 ได้สอบเสร็จ และจบการศึกษาก่อน หลังจากนั้นเข้าสอบ TCAS ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา จะมีการกำหนดช่วงเวลาการสอบ TCAS ห่างจากการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้น ม.6 ประมาณ 2 สัปดาห์ การที่ไม่มีการเลื่อนสอบทำให้การสอบปลายภาคของนักเรียนและการสอบ TCAS ต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวัน และบางโรงเรียนต้องมีการเริ่มสอบ TCAS ก่อนที่เด็กจะสอบปลายภาค กลุ่มตนเองจึงเห็นว่าการไม่เลื่อนสอบออกไป และให้มีการสอบตามกำหนดการเดิมเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ และยังส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่ต้องมีภาระในการสอบติดต่อกันหลายวัน ซึ่งตนเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ร่วมกันยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในครั้งนี้ และจะขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวโดยให้มีการชะลอการสอบ TCAS ออกไปก่อน 1 ถึง 2 สัปดาห์ หลังจากที่มีการสอบปลายภาคของนักเรียน ม.6 เสร็จสิ้นแล้ว

นางสาวพรปวีณ์ ได้กล่าวต่อไปว่ากลุ่มตนเองได้เรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2564 แล้ว โดยมีนักเรียนที่สนับสนุนให้มีการเลื่อนสอบเกือบหนึ่งหมื่นคน ซึ่งตนเองได้ส่งรายชื่อดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลด้วยแล้ว