พรรคเพื่อไทย นัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 20 เมษายนนี้

(5 เมษายน 2564) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย โดยมีสาระสำคัญ 3 ประเด็น

  1. พรรคเพื่อไทยกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พรรคเพื่อไทย วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. พรรคเพื่อไทย
  2. ด้วยข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 113 กำหนดให้มีคณะกรรมการการวินัยและจริยธรรมคณะหนึ่ง จำนวนไม่เกิน 5 คน และเนื่องจากประธานกรรมการการวินัยและจริยธรรมพันสมาชิกภาพ มติกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการการวินัยและจริยธรรมคณะใหม่ ประกอบด้วย ศ.ชัยเกษม นิติสิริ ประธานกรรมการ , รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล รองประธานกรรมการ, นายภูมิธรรม เวชยชัย กรรมการ, นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ กรรมการ, และ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  3. การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรชุดใหม่ โดยข้อบังคับเพื่อไทยกำหนดองค์ประกอบไว้ 15 คน นี้ ต้องมีองค์ประกอบคือ 7 ท่านมาจากกรรมการบริหารพรรคฯ, 4 ท่านคัดเลือกจากสาขาพรรคจากภูมิภาคต่างๆ, และอีก 4 ท่านมาจากตัวแทนพรรคประจำจังหวัด 200 กว่าเขตคัดเลือกมา เมื่อครบ 15 ท่านต้องขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคเพื่อไทย