20 ส.ส.หญิงเพื่อไทย ออกจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาขอความเป็นธรรมให้นักเคลื่อนไหวทางความคิดได้รับสิทธิประกันตัว

(30 เมษายน 2564) ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งหมด 20 คน ได้ออกแถลงการณ์ถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เพื่อขอความเป็นธรรมให้นักเคลื่อนไหวทางความคิดได้รับสิทธิประกันตัว โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ทุกฝ่ายได้พยายามต่อสู้และยื่นประกันตัว เพนกวิน-นายพริษฐ์ ชิวารักษ์, รุ้ง-นางสาวปนัสยา สินธิจิรวัฒนกุล, ทนายอานนท์-นายอานนท์ นำภา, ไมค์-ภาณุพงศ์ จาดนอก, แอมมี่ เดอะ บอตทอมบลูส์-นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์, จัสติน-ชูเกียรติ แสงวงค์ และพอร์ท ไฟเย็น-นายปริญญา ชีวินกุลปฐม มาโดยตลอด โดยเฉพาะเพนกวินและรุ้ง ที่แสดงเจตจำนงอย่างแรงกล้า เรียกร้องอย่างสันติวิธีด้วยการอดอาหารเพื่อขอความเป็นธรรมในการต่อสู้คดี

ส.ส.หญิงพรรคเพื่อไทย ได้ติดตามนางสุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ แม่ของเพนกวินที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกได้รับสิทธิประกันตัวพร้อมกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางความคิดทั้งหมดตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพราะยังไม่มีคำพิพากษาออกมาว่าได้กระทำความผิด จึงควรเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ประชาชนทุกคนในประเทศนี้สมควรได้รับ

ด้วยจิตวิญญาณของคนเป็นแม่ เราขอแสดงจุดยืนในฐานะแม่คนหนึ่ง ที่รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหัวอกของคนเป็นแม่ คงไม่มีแม้เพียงวันเดียวที่แม่จะกินอิ่มนอนหลับ ด้วยเพราะรู้ว่าลูกกำลังลำบากทางร่างกาย เพนกวินและรุ้งแสดงจุดยืนอดอาหารอย่างต่อเนื่องมามากว่า 40 วันแล้ว วันนี้ร่างกายซูบผอม อ่อนแรง การให้น้ำเกลือและวิตามินก็ไม่สามารถกระทำได้ เพราะเกินขีดจำกัดที่ร่างกายมนุษย์จะรับได้

เราจึงอยากวิงวอนขอให้ศาลมอบความเมตตากับนักเคลื่อนไหวทางความคิดทุกคนให้ได้รับสิทธิการประกันตัวตามกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมถึงพันธกรณี ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง (ICCPR) ข้อ 9 วรรคหนึ่ง “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมโดยอำเภอใจมิได้ บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย”

การได้รับสิทธินี้คือความหวัง และเป็นตัวแทนของความเมตตาที่ผู้เป็นแม่ทุกคนต้องการได้รับจากความยุติธรรม เพราะชีวิตคนไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นใครก็ตามย่อมมีค่ามากที่สุดเสมอในสายตาของผู้เป็นแม่

9 ครั้งที่ต่อสู้ 9 ครั้งที่ร้องขอสิทธิประกันตัว
80 วันที่นักเคลื่อนไหวทางความคิดถูกกักขัง แม้ถูกจองจำทางร่างกาย แต่หาได้ถูกจองจำอุดมการณ์ไม่

ศาลที่เคารพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง พรรคเพื่อไทย ขอแสดงเจตจำนงในการร้องขอความเป็นธรรมให้กับนักเคลื่อนทางความคิดทั้งหมด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. ส.ส. กิตติ์ธัญญา วาจาดี เพื่อไทย อุบลราชธานี เขต 3
 2. ส.ส. สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย กรุงเทพมหานคร เขต 29
 3. ส.ส. จิราพร สินธุไพร เพื่อไทย ร้อยเอ็ด เขต 5
 4. ส.ส. จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ เพื่อไทย อุดรธานี เขต 5
 5. ส.ส. ชนก จันทาทอง เพื่อไทย หนองคาย เขต 2
 6. ส.ส. ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เพื่อไทย เชียงใหม่ เขต 1
 7. ส.ส. ทียบจุฑา ขาวขำ เพื่อไทย อุดรธานี เขต 8
 8. ส.ส. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เพื่อไทย กรุงเทพมหานคร เขต 18
 9. ส.ส. บุญรื่น ศรีธเรศ เพื่อไทย กาฬสินธุ์ เขต 1
 10. ส.ส. ผ่องศรี แซ่จึง เพื่อไทย ศรีสะเกษ เขต 8
 11. ส.ส. พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล เพื่อไทย ชัยภูมิ เขต 5
 12. ส.ส. มนพร เจริญศรี เพื่อไทย นครพนม เขต 2
 13. ส.ส. มุกดา พงษ์สมบัติ เพื่อไทย ขอนแก่น เขต 4
 14. ส.ส. ละออง ติยะไพรัช เพื่อไทย เชียงราย เขต 7
 15. ส.ส. สกุณา สาระนันท์ เพื่อไทย สกลนคร เขต 5
 16. ส.ส. สมหญิง บัวบุตร เพื่อไทย อำนาจเจริญ เขต 1
 17. ส.ส. สรัสนันท์ อรรณนพพร เพื่อไทย ขอนแก่น เขต 8
 18. ส.ส. สิรินทร รามสูต เพื่อไทย น่าน เขต 1
 19. ส.ส. อนุรักษ์ บุญศล เพื่อไทย สกลนคร เขต 4
 20. ส.ส. อาภรณ์ สาราคำ เพื่อไทย อุดรธานี เขต 4