พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยืนยัน รัฐสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประชามติให้เสร็จสิ้นก่อน จึงเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมรัฐสภาได้

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงถึงจุดยืนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน เห็นร่วมว่ารัฐสภาจะต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประชามติให้เสร็จสิ้นก่อน หลังจากนั้นจึงสามารถนำญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาได้
  2. รายละเอียดแก้ไขญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มี 3 เรื่อง ดังนี้
    a. เรื่องที่ 1 ร่างแก้ไขที่มาของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 พรรคฝ่ายค้านเห็นพ้องยื่นญัตตินี้ร่วมกัน
    b. เรื่องที่ 2 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนการยื่นแก้ไขมาตรา 256 เพื่อเปิดช่องให้มีการตั้ง ส.ส.ร.โดยพรรคเพื่อไทยยืนยันหลักการเดิมตามสมัยประชุมที่แล้ว โดยเปิดโอกาสให้พรรคร่วมฝ่ายค้านสามารถร่วมเสนอญัตติได้
    c. เรื่องที่ 3 มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชน, เรื่องการแก้ไขระบบการเลือกตั้ง, และร่างแก้ไขเรื่องการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แก้ไขอำนาจวุฒิสภา และเรื่องการนิรโทษกรรม คสช. โดยทั้ง 3 ร่างนี้ พรรคเพื่อไทยจะนำเสนอร่างดังกล่าว โดยพรรคฝ่ายค้านสามารถร่วมเสนอญัตติได้
  3. ทั้งนี้ พรรคฝ่ายค้านทั้งหมดจะร่วมกันยื่นญัตติทั้ง 5 ญัตติต่อประธานรัฐสภา ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน นี้ จะนัดหมายเวลากับประธานรัฐสภาต่อไป