พรรคเพื่อไทย แถลงการณ์แสดงจุดยืนและความคืบหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ แบบทั้งฉบับและแบบรายมาตรา เพื่อหาทางออกให้ประเทศและประโยชน์สูงสุดของประชาชน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย อ่านแถลงการณ์พรรคเพื่อไทยถึงพี่น้องประชาชน แสดงจุดยืนและความคืบหน้าของการขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนี้

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทยถึงพี่น้องประชาชน
เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

พรรคเพื่อไทยขอกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงจุดยืนและความคืบหน้าในการขับเคลื่อนของพรรคเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ดังนี้

  1. พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อตั้ง สสร. มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยยกเว้นหมวด 1 และหมวด 2 โดยยึดถือตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยกรรมาธิการซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายของรัฐสภา ในการพิจารณาเมื่อครั้งที่ผ่านมา ซึ่งร่างดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้ว

การยื่นร่างฉบับนี้ใหม่จึงเป็นการยืนยันนโยบายและจุดยืนเดิมของพรรคในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560

  1. นอกจากการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ พรรคเพื่อไทยได้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราควบคู่กันไปด้วยหลายเรื่อง ซึ่งได้เคยนำเสนอไปแล้ว เมื่อสิงหาคม 2563 โดยเลือกเอาประเด็นสำคัญที่เห็นว่าเป็นปัญหาต่อชาติบ้านเมือง และขัดหลักการประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้ง เช่น

2.1 แก้ไขเพื่อเพิ่มและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายเรื่องที่ขาดหายไป เช่น สิทธิการแสดงออก และสิทธิการได้รับการประกันตัวของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา เพิ่มสิทธิและหลักประกันของประชาชนในการได้รับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพิ่มเติมสิทธิของประชาชนในการต่อต้านการกระทำรัฐประหาร เป็นต้น

2.2 การเลือกนายกรัฐมนตรีโดย สว. เป็นเรื่องที่ขัดหลักประชาธิปไตยอย่างรุนแรง จึงแก้ไขเพื่อตัดอำนาจ สว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยให้สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้กติกามีความเป็นธรรมและมีความเป็นประชาธิปไตย และให้การเลือกนายกรัฐมนตรีตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน

2.3 แก้ไขระบบเลือกตั้ง ให้กลับไปใช้บัตร 2 ใบ ดังเช่นที่เคยใช้ในรัฐธรรมนูญปี 40 และ 50 เพื่อทำให้การเลือกตั้งตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน ประชาชนได้เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ และสร้างระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพ ซึ่งระบบนี้ ประชาชนมีความคุ้นเคยและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว นอกจากนั้น เป็นการแก้ไขไม่ให้เกิดการทำลายระบบพรรคการเมืองให้เกิดความอ่อนแอ ไม่ทำให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยเป็นเบี้ยหัวแตกจำนวนมาก และง่ายต่อการซื้อขายแจกกล้วยเหมือนที่ผ่านมา
2.4 ยกเลิกบทบัญญัติบางเรื่อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ อำนาจ สว.บางเรื่อง ตามบทเฉพาะกาล และการนิรโทษกรรมแก่คณะ คสช. เพราะขัดต่อหลักการประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน

แม้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 จะเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง เพราะมีกับดักที่เขียนไว้โดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เลย อย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 2560 คือปัญหาของประเทศโดยแท้จริง จึงจำเป็นในการที่จะต้องยึดหลักการว่า จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ พร้อมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จำเป็นบางมาตรา เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับคือความจำเป็นโดยแท้จริงของประเทศ และหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองใดๆ ขึ้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราจะช่วยลดทอนความเสียหายให้แก่ประเทศได้

พรรคเพื่อไทยขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่า การเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เพื่อหาทางออกให้แก่ประเทศและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

พรรคเพื่อไทย
15 มิ.ย. 64