พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นรวม 5 ญัตติแก่ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดอภิปราย 23 มิถุนายนนี้

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งสิ้น 5 ร่างแก่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยนายสมพงษ์ กล่าวว่า วันนี้ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ขอยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญรวม 5 ญัตติ ประกอบด้วย

ฉบับที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และกำหนดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เพิ่มสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เพิ่มอำนาจของคณะกรรมาธิการที่เรียกเอกสารหรือบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ฉบับที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 เกี่ยวกับที่มาของนายกรัฐมนตรี ยกเลิกมาตรา 272 ที่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรี
ฉบับที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ โดยยกเลิกมาตรา 65 เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและเป็นการยกเลิกอำนาจของวุฒิสภาบางเรื่อง


ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา แจ้งว่าได้กำหนดปฏิทินอภิปรายในวันที่ 23 มิถุนายน และถ้าอภิปรายไม่เสร็จสิ้นก็จะอภิปรายต่อเนื่องในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ โดยจะพยายามให้อภิปรายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 2 วัน