แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย

เรื่อง ขอให้ยกเลิกข้อกำหนดออกตามความมาตรา ๙
แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๙)