ผู้นำฝ่ายค้านและ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. กล่าวหา ครม.รวม ๓๔ คน ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ผู้นำฝ่ายค้านและ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.กล่าวหา ครม.รวม ๓๔ คน มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน “ตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน” ตาม รธน.มาตรา ๑๕๘ กรณีดำเนินการจัดหาชุดตรวจ ATK จำนวน ๘.๕ ล้านชุด ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามป.อาญามาตรา ๑๕๗ และ พรป.ป.ป.ช.มาตรา ๑๗๒ ได้แก่

๑. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ นายก และ รมต.กลาโหม
๒. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะ รองนายก
๓. นายวิษณุ เครืองาม ในฐานะ รองนายก
๔. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะ รองนายก และ รมต.พาณิชย์
๕. นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะ รองนายก และ รมต.สาธารณสุข
๖. นายดอน ปรมัตถ์วินัย ในฐานะ รองนายก และ รมต.ต่างประเทศ
๗. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ในฐานะ รองนายก และ รมต.กระทรงพลังงาน
๘. นายอนุชา นาคาศัย ในฐานะ รมต.ประจำสำนักนายก
๙. พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ในฐานะ รมช.กลาโหม
๑๐. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ในฐานะ รมต.คลัง
๑๑. นายสันติ พร้อมพัฒน์ ในฐานะ รมช.คลัง
๑๒. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในฐานะ รมต.ท่องเที่ยว
๑๓. นายจุติ ไกรฤกษ์ ในฐานะ รมต.พัฒนาสังคมฯ
๑๔. นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ ในฐานะ รมต.อุดมศึกษาฯ
๑๕. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ในฐานะ รมต.เกษตรฯ
๑๖. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ในฐานะ รมช.เกษตรฯ
๑๗. นายประภัตร โพธสุธน ในฐานะ รมช.เกษตร
๑๘. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในฐานะ รมต.คมนาคม
๑๙. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ในฐานะ รมช.คมนาคม
๒๐. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ในฐานะ รมช.คมนาคม
๒๑. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ในฐานะ รมต.ดิจิทัลฯ
๒๒. นายวราวุธ ศิลปะอาชา ในฐานะ รมต.ทรัพยากรฯ
๒๓. นายสินิตย์ เลิศไกร ในฐานะ รมช.พาณิชย์
๒๔. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะ รมต.มหาดไทย
๒๕. นายนิพนธ์ บุญญามณี ในฐานะ รมช.มหาดไทย
๒๖. นายทรงศักดิ์ ทองศรี ในฐานะ รมช.มหาดไทย
๒๗. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ในฐานะ รมต.ยุติธรรม
๒๘. นายสุชาติ ชมกลิ่น ในฐานะ รมต.แรงงาน
๒๙. นายอิทธิพล คุณปลื้ม ในฐานะ รมต.วัฒนธรรม
๓๐. นางสาวตรีนุช เทียนทอง ในฐานะ รมต.ศึกษาธิการ
๓๑. คุณหญิงกัลยา โสภณพานิชย์ ในฐานะ รมช.ศึกษาธิการ
๓๒. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ในฐานะ รมช.ศึกษาธิการ
๓๓. นายสาธิต ปิตุเตชะ ในฐานะ รมช.สาธารณสุข
๓๔. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะ รมต.อุตสาหกรรม

ผู้นำฝ่ายค้านและ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.กล่าวหา ครม.รวม ๓๔ คน มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน “ตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน” ตาม รธน.มาตรา ๑๕๘ กรณีดำเนินการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามป.อาญามาตรา ๑๕๗ และ พรป.ป.ป.ช.มาตรา ๑๗๒ ได้แก่

๑. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ นายก และ รมต.กลาโหม
๒. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะ รองนายก
๓. นายวิษณุ เครืองาม ในฐานะ รองนายก
๔. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะ รองนายก และ รมต.พาณิชย์
๕. นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะ รองนายก และ รมต.สาธารณสุข
๖. นายดอน ปรมัตถ์วินัย ในฐานะ รองนายก และ รมต.ต่างประเทศ
๗. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ในฐานะ รองนายก และ รมต.กระทรงพลังงาน
๘. นายอนุชา นาคาศัย ในฐานะ รมต.ประจำสำนักนายก
๙. พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ในฐานะ รมช.กลาโหม
๑๐. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ในฐานะ รมต.คลัง
๑๑. นายสันติ พร้อมพัฒน์ ในฐานะ รมช.คลัง
๑๒. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในฐานะ รมต.ท่องเที่ยว
๑๓. นายจุติ ไกรฤกษ์ ในฐานะ รมต.พัฒนาสังคมฯ
๑๔. นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ ในฐานะ รมต.อุดมศึกษาฯ
๑๕. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ในฐานะ รมต.เกษตรฯ
๑๖. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ในฐานะ รมช.เกษตรฯ
๑๗. นายประภัตร โพธสุธน ในฐานะ รมช.เกษตร
๑๘. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในฐานะ รมต.คมนาคม
๑๙. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ในฐานะ รมช.คมนาคม
๒๐. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ในฐานะ รมช.คมนาคม
๒๑. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ในฐานะ รมต.ดิจิทัลฯ
๒๒. นายวราวุธ ศิลปะอาชา ในฐานะ รมต.ทรัพยากรฯ
๒๓. นายสินิตย์ เลิศไกร ในฐานะ รมช.พาณิชย์
๒๔. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะ รมต.มหาดไทย
๒๕. นายนิพนธ์ บุญญามณี ในฐานะ รมช.มหาดไทย
๒๖. นายทรงศักดิ์ ทองศรี ในฐานะ รมช.มหาดไทย
๒๗. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ในฐานะ รมต.ยุติธรรม
๒๘. นายสุชาติ ชมกลิ่น ในฐานะ รมต.แรงงาน
๒๙. นายอิทธิพล คุณปลื้ม ในฐานะ รมต.วัฒนธรรม
๓๐. นางสาวตรีนุช เทียนทอง ในฐานะ รมต.ศึกษาธิการ
๓๑. คุณหญิงกัลยา โสภณพานิชย์ ในฐานะ รมช.ศึกษาธิการ
๓๒. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ในฐานะ รมช.ศึกษาธิการ
๓๓. นายสาธิต ปิตุเตชะ ในฐานะ รมช.สาธารณสุข
๓๔. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะ รมต.อุตสาหกรรม