เปิดตัวไทยรักไทย คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อไทยทุกคน

14 กรกฏาคม 2541 #ณวันนั้น ประเทศไทยมีความหวังเกิดขึ้นใหม่ ภายหลังจากประเทศต้องเผชิญอยู่กับสภาวะความไม่มั่นคงทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจ
.
หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ตำแหน่งในเวลานั้น) ได้ระดมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆ เข้ามาร่วมกันก่อตั้งพรรคการเมือง นับเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกภายใต้กฎเกณฑ์ทางการเมืองใหม่
.
จากความสามารถในแวดวงธุรกิจและประสบการณ์ทางการเมืองในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ขณะที่ทำงานร่วมกับพรรคพลังธรรม ทำให้ ‘ดร.ทักษิณ ชินวัตร’ ตัดสินใจก่อตั้ง ‘พรรคไทยรักไทย’ ขึ้น ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมนำข้อมูลได้มาจากภาคประชาชนไปพัฒนาเป็นนโยบายพรรคสำหรับแก้ปัญหาความยากจน
.
“รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มุ่งเน้นการลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจให้ประชาชน การบริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใส มีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ และยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตประชาชนมากขึ้น เปิดโอกาสให้คนมีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่การเมืองได้มากขึ้นและง่ายมากขึ้น ทำให้ผู้นำสามารถแสดงศักยภาพแห่งความเป็นผู้นำได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ เราจึงพร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดแจ้งที่จะสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
.
“โดยร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา ใช้ชื่อว่า ‘ไทยรักไทย’ หมายถึง การรวมพลังความรักและความเสียสละของคนไทย เป็นการมอบคืนให้กับแผ่นดิน เพื่อแก้วิกฤตการณ์และฟื้นฟูประเทศ ส่วนสโลแกนคือ ‘คิดใหม่ทำใหม่ เพื่อไทยทุกคน’ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากสังคม และขอปวารณาตัวเป็นทางเลือกของสังคมไทย
.
“จุดยืนของผมจะทำการเมืองสร้างสรรค์ ไม่เล่นการเมืองแบบทำลายล้าง อนาคตพรรคไม่ได้หวังว่าจะเป็นพรรคที่โตที่สุด แต่ต้องการผลักดันนโยบายที่ดีให้ไปสู่การปฏิบัติได้”
.
ถ้อยแถลงส่วนหนึ่งของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในวันเปิดตัวพรรคไทยรักไทย 14 กรกฎาคม 2541 ณ โรงแรมสยามซิตี้ พร้อมกับผู้ร่วมก่อตั้งพรรค 25 คน
.
นับจากวันก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะหัวหน้าพรรค ได้มุ่งไปที่การออกแบบนโยบายเพื่อนำไปสู่การปรับแนวคิด เป้าหมาย และวิธีการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ที่จะต้องเร่งสร้างรายได้เพื่อใช้หนี้ จาก #วิกฤตต้มยำกุ้ง การส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งในสภาวะที่มีการแข่งขันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมถึงการปฏิรูประบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนและการทำงานของเอกชนให้มากขึ้น
.
โดยเป้าหมายสูงสุด เน้นไปที่นโยบาย 3 ประสาน คือ การพัฒนาสังคมเกษตร สังคมอุตสาหกรรม และสังคมข่าวสาร ควบคู่กันไป
.
“เพราะสังคมใหม่นี้ เป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูประเทศชาติ” ดร.ทักษิณ กล่าวไว้ ในนี้เมื่อ 23 ปีที่แล้ว
.
3 ปีหลังจากนั้น พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งจากประชาชนถล่มทลาย จัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ และถือเป็นรัฐบาลพลเรือนชุดแรกที่บริหารประเทศครบวาระ 4 ปี ทั้งยังดำเนินนโยบายตามที่หาเสียงเอาไว้จนประสบความสำเร็จ อาทิ โครงการ #30บาทรักษาทุกโรค #กองทุนหมู่บ้าน และ #หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
.
รัฐบาลไทยรักไทย ในขณะนั้นได้รับความยอมรับจากนานาชาติอย่างมาก โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีความสัมพันธ์อันดีกับหลายประเทศ รวมถึงประชาคมระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก อย่าง ASEAN และ APEC เป็นต้น
.
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ความฝันประเทศจะก้าวไปสู่ #เสือตัวที่5 เคียงข้างอย่างสง่างามกับ 4 เสือ อย่าง ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และ ไต้หวัน ‘รัฐบาลทักษิณ 2’ ได้ถูกรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการเมืองที่ยาวนานต่อเนื่องกว่าสองทศวรรษ
.
หลังพรรคไทยรักไทยถูกยุบ ในปี 2550 ก็เกิดการประกอบสร้างพรรคพลังประชาชน และต่อมาเป็นพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน ที่ยังคงสืบสานเจตนารมณ์เดิมไว้เหมือน 23 ปีก่อน ผลักดันนโยบายที่ดีให้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย
.

อ้างอิง
หนังสือพิมพ์รายวัน ผู้จัดการรายวัน วันที่ 15 กรกฎาคม 2541
หนังสือพิมพ์รายวัน มติชน วันที่ 27 พฤษภาคม 2541