อดีตเลขา รมว. คลัง ย้ำการหักภาษี อุดหนุนพรรคการเมือง ผู้จ่ายภาษีไม่ต้องควักเงินเพิ่ม ก่อนยื่นแบบภงด.ใส่รหัส พรรคฯ ที่ชอบเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนพรรคเพื่อไทย และอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีการแสดงเจตจำนงให้เงินอุดหนุนพรรคการเมืองโดยการแสดงเจตจำนวนจากการยื่นชำระภาษีเงินได้ประจำปีว่า มีประชาชนจำนวนไม่น้อยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแสดงเจตจำนงให้เงินอุดหนุนพรรคการเมือง หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าการแสดงเจตจำนงให้เงินอุดหนุนพรรคการเมือง จะทำให้ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม ซึ่งความจริงไม่ใช่การจ่ายเงินภาษีเพิ่ม แต่เป็นการดึงภาษีบางส่วนที่รัฐจัดเก็บจากผู้จ่ายภาษีแล้ว มาให้กับพรรคการเมือง เพื่อให้ ‘เงินภาษี’ ประชาชน มีส่วนช่วยพัฒนาพรรคการเมืองในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

นายจักรพงษ์ กล่าวอีกว่า โดยทั่วไป การสนับสนุนการทำงานของพรรคการเมืองทำได้ 2 วิธีคือ (1) การอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้เสียภาษี ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 69 ระบุไว้ว่า ผู้เสียภาษีเงินได้ ซึ่งมิใช่นิติบุคคลมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ให้รัฐนำเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนพรรคการเมืองที่ตนระบุพรรคใดพรรคหนึ่ง ปีละ 500 บาท โดยเงินภาษีจำนวนนี้ผู้เสียภาษีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่จะถูกหักจากเงินภาษีที่ต้องส่งให้กับกรมสรรพากร และ (2) การบริจาคให้พรรคการเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการค่าลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 10,000 บาท โดยเงินบริจาคตัวนี้มีที่มาจากมาตรา 70 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากรได้ตามจำนวนที่บริจาคแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทสำหรับบุคคลธรรมดา

“สำหรับขั้นตอนการอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ที่ผู้มีหน้าที่ทุกคนสามารถสนับสนุนพรรคการเมืองได้ง่ายที่สุดนั้น ประชาชนจะต้องแสดงเจตนาผ่านการยื่นภาษีเท่านั้นคือ ผู้ที่ชำระภาษีแสดงเจตนา โดยการคลิกเลือก ว่าต้องการจะอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมืองใด โดยระบุในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 หรือ ภงด.91) ให้ชัดเจนเพียง 1 พรรคการเมือง ยกตัวอย่างเช่น ผู้ชำระภาษีประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีให้กับพรรคเพื่อไทย ก็สามารถระบุหมายเลข 034 ในแบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 โดยจำนวนเงินที่ระบุ ต้องไม่เกินภาระภาษีของตัวเอง และสูงสุดไม่เกิน 500 บาท ทั้งนี้ยืนยันว่า การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง ไม่ได้ทำให้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ทำให้คุณได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด” นายจักรพงษ์ กล่าว