รีดเลือดกับปู รัฐสอดไส้กฎกระทรวงเตรียมเก็บค่าใช้น้ำทำนากับชาวนา ส.ส.ขอนแก่น เพื่อไทย โวยคนไทยจะตายกันหมดอยู่แล้ว รัฐเอาแต่ซ้ำเติมทำร้ายประชาชน

นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2484 ว่า เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วพบว่ามีการสอดไส้กฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าน้ำชลประทานจากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานทั้งที่อยู่ในและนอกเขตชลประทาน ได้แก่

1.เก็บค่าใช้น้ำชลประทาน หากทำนามากกว่า 30% ของพื้นที่ จ่ายไร่ละ 25 บาทต่อปี ถ้าทำนาในพื้นที่น้อยกว่านั่นเก็บลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท

2.เก็บค่าบำรุงทางชลประทาน กับผู้ใช้เรือ แพและยานพาหนะอื่น เช่น ถ้าเป็นเรือ เก็บครั้งละ 7 บาทต่อความยาวเรือ 1 เมตรของเรือ

นายวันนิวัติ กล่าวว่า การที่กรมชลประทานต้องการเก็บค่าทำนาจากชาวนาโดยอ้างว่า เพื่อนำเงินเข้ากองทุนหมุนเวียนการเพื่อชลประทาน ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม ที่จริงแล้วหน้าที่ดังกล่าวเป็นขององค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงชลประทานพื้นที่ของกรมชลประทาน ซึ่งมีงบประมาณประจำอยู่แล้ว มิหนำซ้ำในปีงบประมาณ 2565 กรมชลประทานยังเป็นกรมที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นอยู่กรมเดียวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ที่ 77,143.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,036.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.1% ในขณะที่กรมอื่นถูกตัดงบลง จึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงจะต้องมีการออกกฎกระทรวงเพื่อเก็บค่าใช้น้ำในการทำนากับเกษตรกรเหมือนรีดเลือดกับปู ทั้งที่กองทุนหมุนเวียนการเพื่อชลประทาน ก็มีรายได้จากแหล่งอื่น เช่น การจำหน่ายน้ำให้กับธุรกิจการโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการประปาอยู่แล้ว จึงอยากให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องยกเลิกแนวคิดดังกล่าว แล้วเร่งรัดจัดสรรแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรมให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวและพืชไร่อื่น ๆ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรในตอนนี้

“การที่บอกว่าภาคเกษตรกรรม เป็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ที่สุด โดยที่ไม่ดูบริบทของการใช้และผลลัพธ์เลยว่า เกษตรกรใช้น้ำไปเพื่อผลิตอาหารให้คนไทยได้มีกิน มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว ผู้ประกอบการได้วัตถุดิบสำหรับการขาย การส่งออก ทั้งหมดล้วนมีสารตั้งต้นจากเกษตรกร ซึ่งถือเป็นอาชีพต้นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตคนทั้งประเทศ การเก็บค่าน้ำที่ได้จากธรรมชาติเอากับเกษตรกร โหดร้ายเกินไปครับ เกษตรกรที่กำลังร่อแร่อยู่แล้ว ได้ตายกันหมดแน่ๆ” นายวันนิวัติกล่าว