คำแถลงพรรคเพื่อไทย

​การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 นี้ จะเป็นหมุดหมายสำคัญ ในการจุดประกายแสงสว่างของการปรับเปลี่ยนการเมืองไทยสู่แนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม เป็นประชาธิปไตยตามความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

​พรรคเพื่อไทยขอกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชน ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเลือกคุณสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 เพื่อร่วมมือร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย เพื่ออนาคตของประเทศไทย

​​​​​​​​​พรรคเพื่อไทย
25 มกราคม 2565