เพื่อไทยเตรียมเสนอร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติมรายมาตรา ย้ำนายกฯ ต้องมาจาก ส.ส. และประชาชนต้องมีสิทธิเสีรีภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ

วันนี้ (9 ก.พ.65) รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานด้านการเมือง รัฐธรรมนูญ ความเป็นประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตรา จำนวน 3 ฉบับ เพื่อเตรียมยื่นต่อประธานรัฐสภา ภายในสัปดาห์หน้า


โดยร่างที่หนึ่ง เป็น การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม

• มาตรา 159 วรรคหนึ่ง กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88
• และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 170 ให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย

ร่างที่สอง เป็น การแก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดย

• เพิ่มความเป็นวรรคสองของมาตรา 25 กำหนดให้สิทธิเสรีภาพให้รวมถึงสิทธิหรือเสรีภาพตามพันธกรณีและกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
• แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29 โดยเพิ่มสิทธิในการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา โดยกำหนดเป็นหลักการว่า การไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะต้องมีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่า หากปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจำเลยหรือผู้ต้องหาจะหลบหนี
• เพิ่มมาตรา 29/1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
• แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34 ห้ามจำกัดสิทธิในการติชมด้วยความเป็นธรรม
• แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44 เสรีภาพในการชุมนุม เพื่อป้องกันมิให้ยกข้ออ้างเรื่องความมั่นคงมาเป็นข้อจำกัดเสรีภาพในการชุมนุม
• แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 45 กำหนดให้กฎหมายพรรคการเมือง ต้องให้การจัดตั้งพรรคการเมืองทำได้ง่ายขึ้น การเป็นสมาชิกพรรคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การบริหารพรรคการเมืองมีความเป็นอิสระมากขึ้น และไม่เป็นภาระแก่พรรคการเมืองเกินจำเป็น
• แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๗ เพิ่มการคุ้มครองสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของประชาชน สิทธิของผู้ยากไร้ที่จะได้รับบริการสาธารณสุข
• แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 48 เพิ่มการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และผู้ยากไร้ในการได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ รวมถึงสิทธิของผู้พิการหรือทุพลภาพ สิทธิของบุคคลวิกลจริตและผู้ซึ่งไร้ที่อยู่อาศัย

ร่างที่สาม เป็น การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 43 สิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก่อนดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 3 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่วนการแก้ไขที่มาของนายกรัฐมนตรีนั้น ก็เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชน ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าหลายฉบับก็ได้กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พรรคเพื่อไทยจึงหวังว่าการเสนอร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับ จะได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองอื่นๆ ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาด้วย