เพื่อไทย รับฟังข้อเรียกร้องคณะราษฎร ยัน ต้องปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม ชี้แก้ ม.116 ทำได้ เพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเกินควร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. พรรคเพื่อไทย นำโดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานนโยบาย พรรคเพื่อไทย นายจาตุรนต์ ฉายแสง กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทย นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แพร่พรรคเพื่อไทย รับหนังสือและรับฟังข้อเรียกร้องจากกลุ่มคณะราษฎรยกเลิก ม.112 ทะลุวัง โมกหลวง กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน ที่เสนอนโยบายเร่งด่วน 3 ข้อ ของแบม-นางสาวอรวรรณ ภู่พงษ์ และตะวัน – นางสาวทานตะวัน ตัวตุลานนท์ ได้แก่ 1. ปล่อยนักโทษการเมืองทุกคนที่ถูกคุมขัง โดยให้ ส.ส. ได้ผลักดันต่อศาลให้มีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองโดยไม่มีเงื่อนไข 2. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยให้หัวหน้าศาลทุกภาคส่วนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน หรือได้รับรอง 3.พรรคการเมืองต้องมีนโยบายประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎร ด้วยการแก้ไข ม.112 และ ม.116 และกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกับเยาวชนและประชาชนที่มาที่พรรคเพื่อไทย

1.การถอนประกันตัวเองและอดอาหารและน้ำ ของนางสาวทานตะวัน ตัวตุลานนท์(ตะวัน) และนางสาวอรวรรณ ภู่พงษ์ (แบม) พรรคเพื่อไทยมีความห่วงใยในความปลอดภัยแห่งชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาทั้ง 2 คน ซึ่งควรจะมีชีวิต เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและชาติบ้านเมืองต่อไป และมีข้อฝากว่าแพทย์มีหน้าที่รักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แม้จะขัดต่อเจตนารมณ์และความยินยอมของผู้ป่วย ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ข้อบังคับแพทยสภา และพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม จึงไม่ได้หมายความว่าแพทย์จะสามารถปล่อยให้ผู้ป่วยสิ้นชีวิตไปต่อหน้าต่อตา โดยมิได้ทำอะไรเลย

2.พรรคเพื่อไทยเห็นว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิในการประกันตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทั้งของไทย และนานาอารยประเทศ พรรคเห็นว่าการให้ประกันตัวผู้ต้องหา ซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษา และเป็นเพียงผู้เห็นต่างทางความคิด มิได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงใดๆ ควรได้รับการปฎิบัติอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก จึงถึงเวลาที่ควรจะได้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ดังเช่นที่พรรคเพื่อไทยได้เคยเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิการประกันตัวจะต้องเป็นหลัก การไม่ให้ประกันต้องเป็นข้อยกเว้น จะคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้เกิน 1 ปีไม่ได้ และให้เพิ่มเติมในสิทธิกระบวนการยุติธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญ

3.ส่วนข้อเสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 นั้น พรรคเพื่อไทยเห็นว่า กรณีมาตรา 116 นั้นเป็นความผิดที่เรียกว่าเป็นการยุยง ปลุกปั่น เป็นกฎหมายที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากที่สุด จนถูกเรียกได้ว่ากฎหมายครอบจักรวาล มีองค์ประกอบหรือการตีความได้อย่างกว้างขวาง การแก้ไขหรือยกเลิกจึงน่าจะกระทำได้

ส่วนกรณีการยกเลิกมาตรา 112 นั้น พรรคเห็นว่ามาตรานี้ บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองประมุขของรัฐควบคู่กับประวัติศาสตร์ของประเทศที่ยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การจะยกเลิกหรือแก้ไขใดๆ มีความเห็นหลากหลายในสังคมและมีความแตกต่างกันในทางความคิดแบบสุดขั้ว อาจเรียกได้ว่าถึงขั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกันจนยากที่จะหาบทสรุปที่เป็นไปในทางสันติและความสมานฉันท์ของคนในประเทศ การยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและรัฐสภาที่ควรจะเป็นองค์กรรับผิดชอบโดยเร่งด่วน พรรคเพื่อไทยจะเสนอเป็นญัตติด่วน เพื่อปรึกษาหารือกันในรัฐสภา ในชั้นนี้พรรคจึ้งเห็นว่าการปรึกษาหารือกันในแนวทางปฏิบัติของการบังคับใช้มาตรา 112 จะเป็นทางออกหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นและไม่อาจกระทำได้โดยลำพังของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากการหารือร่วมกันระหว่างพรรคเพื่อไทย และคณะราษฎร นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย และนายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย และผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย ได้มาให้กำลังใจ และร่วมพูดคุยกับเยาวชนและประชาชนที่หน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นกันเอง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย