เพื่อไทยไม่คัดค้านการปรับค่าตอบแทน อบต. ถ้าเป็นรัฐบาลปรับมานานแล้ว ย้ำให้ความสำคัญ อปท.ด้วยแนวคิดการมุ่งปรับงบอุดหนุนไปสู่สัดส่วน 35% เร็วที่สุด

นายนพดล ปัทมะ รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยกล่าวว่าตามที่มีการเสนอข่าวว่าพรรคเพื่อไทยคัดค้านการที่จะปรับค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นั้น ตนขอปฏิเสธข่าวดังกล่าว และยืนยันว่าพรรคไม่คัดค้านการปรับค่าตอบแทนสมาชิก อบต. ตามกฎหมายและถ้าหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลคงจะปรับค่าตอบแทนมาก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ต้องรอ 8 ปี เนื่องจาก อบต.ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่ทำงานใกล้ชิดประชาชน และเสมือนเป็นประชาธิปไตยในระดับฐานราก ยิ่งอบต.เข้มแข็ง ประชาชนยิ่งได้ประโยชน์

นายนพดลกล่าวต่อว่า นอกจากจะไม่คัดค้านการปรับค่าตอบแทนของ อบต.แล้ว พรรคให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจอย่างมาก ในขณะนี้มีผลการศึกษาและแนวคิดเบื้องต้นของคณะทำงานที่จะผลักดันให้คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบนโยบายที่สำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งและพลิกโฉมการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำให้ชีวิตของพี่น้องดีขึ้น เช่น 1)แนวคิดการพิจารณายกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลตำบล แต่ยังคงให้มีกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 2)แนวคิดการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนงบประมาณให้อปท. เป็นร้อยละ 35 ให้เร็วที่สุดที่ฐานะการเงินการคลังของประเทศเอื้อให้ทำได้ และถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะสามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตและสร้างรายได้ให้ประเทศมากขึ้นเร็วขึ้น และ3)แนวคิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความพร้อม โดยทันทีที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบนโยบายเหล่านี้ก็จะประกาศเป็นนโยบายหาเสียงต่อไปตามกฎหมาย

“ประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและมีประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ล้วนมีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม และประชาชนในท้องถิ่นมีความสุข พรรคยังมีนโยบายอีกมากที่รอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค และมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนให้ชนะแลนด์สไลด์เพื่อเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งแก้วิกฤตเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องให้ประชาชนต่อไป”