แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 29 มกราคม 2557

   1. พรรคเพื่อไทย
ขอยืนยันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 ก.พ.2557  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ.2556  โดย
กกต ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
ด้วยการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและทุกภาคส่วนของสังคม  เพื่อให้การลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ
เป็นไปโดยเรียบร้อย

   2.กลุ่มอนาธิปไตยและแนวร่วมทั้งหลาย
ต้องไม่ขัดขวาง หรือรบกวนการลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชนโดยเด็ดขาด  เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
และเคารพการใช้สิทธิพื้นฐานของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนตลอดจนไม่ขัดขวางการทำหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
ม.72 

   3.ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขณะนี้มี
2 ลักษณะ  ลักษณะแรก
คือ ความขัดแย้งทางการเมือง  ลักษณะที่สอง คือ ความขัดแย้งระหว่างการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
กับการไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

   4.ความขัดแย้งทางการเมืองนั้น ไม่ว่าสาเหตุมาจากอะไร
หรือกล่าวหากันอย่างไร ต้องแก้ไขภายใต้บริบทของประชาธิปไตยเท่านั้น  เพราะเป็นบริบทแห่งสันติเคารพในสิทธิแห่งการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของปวงชน 
การเสนอบริบทเผด็จการ
ไม่ว่าจะใช้วิธีรัฐประหารโดยทหาร หรือโดยประชาชนบางส่วน หรือแม้แต่โดยศาล หรือองค์กรอิสระ
ด้วยการสร้างอำนาจให้ตนเองนอกเหนือที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
หรือด้วยทัศนคติหรือกระบวนการที่เร่งรัด ไม่เป็นกลางและไม่เป็นธรรม
เป็นบริบทที่มีแต่การสร้างความขัดแย้ง และนำไปสู่ความรุนแรง

   5.ความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดในสังคมขณะนี้
คือ การไม่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของกลุ่มอนาธิปไตยและแนวร่วม ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนเสถียรภาพของสังคมอย่างยิ่ง
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนจะต้องไม่ยืนอยู่ข้างกลุ่มที่ไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือจะวางตัวเป็นกลาง ไม่ได้ แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะชอบ
หรือไม่ชอบแนวทางการเมืองและวิธีการบริหารประเทศของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล
และมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ที่จะเลือกพรรคการเมืองที่ตนชอบ
เพี่อเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศไปในทิศทางที่ตนต้องการ

   6.กกต ต้องรีบป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งปวงที่เกิดจากการขัดขวางการเลือกตั้ง
ด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
ด้วยความมุ่งหมายให้การเลือกตั้งเดินหน้า
และต้องมีการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ขัดขวางการเลือกตั้งอย่างจริงจัง สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่เห็นได้ชัดเจนว่า
น่าจะมีปัญหาทั้งในแง่ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และการขัดขวาง ขอให้ กกต
รีบดำเนินการใช้อำนาจหน้าที่ที่มี แก้ไขโดยด่วน

   7.พรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าพรรคการเมืองทั้ง
53 พรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีความตั้งใจและความพร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง 
จึงขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกพรรค 
เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ 
มิได้มีความหมายเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แต่หมายถึงการต่อสู้กับเผด็จการเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและสันติสุขของสังคม

   8.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รักสันติและประชาธิปไตยทุกท่าน
ได้โปรดไปทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ ม.72 อย่างพร้อมเพรียงในวันที่
2 ก.พ.นี้ เพื่อร่วมกันขัดขวางแนวคิดและกระบวนการเผด็จการอนาธิปไตย
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยั่งยืนตลอดไป