แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 17 กุมภาพันธ์ 2557

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย

           ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ได้เชิญให้ผู้แทนพรรคเพื่อไทยร่วมประชุมหารือวันนี้
ผลการประชุมพอสรุปได้ว่า กกต. ได้อธิบายเหตุผลว่า
เหตุใดจึงเห็นควรให้มีการเลือกตั้งสำหรับเขตที่การเลือกตั้งยังไม่เรียบร้อยในวันที่20 และ 27 เมษายน 2557โดยพรรคเพื่อไทยได้ยืนยันไปว่า กกต.
มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา127 ที่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ เพื่อเปิดประชุมสภาให้ได้ 
ภายใน 30 วัน ตั้งวันเลือกตั้ง2 กุมภาพันธ์ ดังนั้นการที่ กกต.
เสนอจะจัดการเลือกตั้งในวันที่ 20 และ 27เมษายน 2557 จึงเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 127 โดยชัดแจ้ง
อีกทั้งการว่างเว้นไม่มีรัฐบาลเป็นเวลานาน
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างมากมาย โดยเฉพาะความเสียหายทางเศรษฐกิจ เช่น
การเบิกจ่ายงบประมาณ การอนุมัติโครงการ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
อีกทั้งยังกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ

           พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้
กกต. ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1.กกต. ต้องจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้เปิดสภาได้ภายใน 30 วัน นับจากวันเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557คือต้องเปิดประชุมสภาได้ไม่เกินวันที่ 4 มีนาคม 2557 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 127 2.สำหรับเขตเลือกตั้ง 28 เขต
ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้ เพราะ กปปส.ไปขัดขวาง 
กกต.
มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 และมาตรา 236 และตามกฎหมายเลือกตั้ง
ที่จะจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จได้เลย โดยไม่ต้องออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่
ตามที่ กกต. เสนอ เพราะการทำเช่นนั้นจะฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 ที่กำหนดให้วันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั้งประเทศ
และจะทำให้การเลือกตั้ง2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา เป็นโมฆะทั้งหมด 3.พรรคเพื่อไทย ขอเรียกร้องให้ กกต. จัดการเลือกตั้งที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
เพื่อเปิดประชุมสภา และจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศต่อไป

พรรคเพื่อไทย

17 กุมภาพันธ์ 2557