แถลงการณ์พรรคร่วมฯ ขอ กกต. จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

           ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2
กุมภาพันธ์ 2557 และปรากฏว่ามีหลายเขตที่ผู้สมัครไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้
ประชาชนไม่สามารถลงคะแนนในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 มกราคม 2557
และหลายเขตเลือกตั้ง ประชาชนไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ได้

           ข้าพเจ้าตัวแทนพรรคการเมืองดังมีรายนามข้างท้ายนี้
ขอเรียนว่าการดำเนินการจัดการเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จในหลายกรณีดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ของ
กกต.ตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายเลือกตั้งที่จะต้องดำเนินการให้มีการเลือกตั้งในเขตดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ทั้งนี้เพื่อให้ทันการจัดให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาให้ได้ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันเลือกตั้งตามมาตรา 127 ของรัฐธรรมนูญและตามมาตรา 8
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ

           ดังนั้นจากการที่กกต.
เคยมีข้อเสนอจะจัดการเลือกตั้งทดแทนและชดเชยในวันที่ 20 และ 27 เมษายน 2557
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ไม่อาจลงคะแนนได้ ถือเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 127
โดยชัดแจ้ง
อีกทั้งการว่างเว้นไม่มีรัฐบาลเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างมากมาย
โดยเฉพาะความเสียหายทางเศรษฐกิจ เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การอนุมัติโครงการ
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
อีกทั้งยังกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ
รวมทั้ง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที เช่น
กรณีการจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนา

           ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลรักษาการที่ลงนามท้ายหนังสือนี้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารประเทศตามกรอบรัฐธรรมนูญ
ขอเรียกร้องให้ กกต. ใช้อำนาจจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเลือกตั้งใน 28 เขตเลือกตั้งที่รับสมัครไม่ได้ ซึ่งกกต.
มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งในการดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งอยู่แล้ว
ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นใหม่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งในเขตดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ