แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 3 มีนาคม 2557

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย

           ตามที่มีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งได้กล่าวหาใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยผ่านสื่อมวลชน
และอ้างว่าจะยื่นยุบพรรคเพื่อไทยตามมาตรา 68 ด้วยข้อหาว่า
พรรคเพื่อไทยสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน นั้น

           พรรคเพื่อไทยขอแถลงว่า
ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิง และขอยืนยันว่า
พรรคเพื่อไทยยึดมั่นและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 1
ที่บัญญัติว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว
จะแบ่งแยกมิได้” และมาตรา
2 ที่บัญญัติว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
อย่างเคร่งครัดตลอดมา

           อีกทั้ง
พรรคเพื่อไทยยังยึดมั่นในนโยบายของพรรคที่ว่า “จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ” ทุกประการ

           พรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้นักการเมืองกลุ่มนี้
ยุติการใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยด้วยความเท็จในประเด็นที่สำคัญ
และอ่อนไหวทางการเมืองเช่นนี้ และขอให้ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์

พรรคเพื่อไทย

3 มีนาคม 2557